Foto: Henrik Johansson

Om församlingen

Tysslinge församling ligger vid foten av Kilsbergen, de blå bergen och svansjön Tysslingen.

Fakta om församlingen

Tysslinge församling tillhör Strängnäs stift inom Svenska kyrkan. Församlingens grundläggande uppgift är att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Syftet är att människor ska komma till tro på Kristus och leva i tro, en kristen gemenskap skapas och fördjupas, Guds rike utbredas och skapelsen återupprättas. Allt annat församlingen utför är stöd för och en konsekvens av denna grundläggande uppgift. (Kyrkoordningen, Andra avdelningen, Inledning)

Församlingens geografi

Församlingen består av alla kyrkotillhöriga som tillhör Svenska kyrkan inom det geografiska området Tysslinge församlingen, omkring 3.550 personer. Församlingen har ansvar för alla kyrkotillhöriga som vistas inom församlingen. Totalt bor i ca 5.360 individer inom församlingens gränser. Andelen kyrkotillhöriga är ungefär 66 procent. 

Utmärkande för Tysslinge är även de många aktiva frikyrkoförsamlingar som finns inom den geografiska församlingen.

Inom församlingen finns anställd personal vars uppgift är att tillsammans med frivilliga medarbetare verka för att församlingens grundläggande uppgift genomförs.

Historik

Sedan medeltiden har Vintrosa och Tysslinge församlingar hört samman med Vintrosa som moderförsamling. År 1962 tillfördes Gräve församling till pastoratet från Närkes Kil. Tysslinge församling skapades den 1 januari 2002 genom sammanslagning av de tidigare församlingarna. Tillsammans utgör dessa den tidigare Tysslinge kommun och Tysslinge kommundel i Örebro. Idag bor fyra procent av Örebros befolkning i Tysslinge. 

Tysslinge är gammal jordbruksbygd med rötter långt tillbaka i tiden. I Granhammar finns den första stenkyrkan som byggdes redan på 1100-talet. Senare uppkom gruvverksamhet på många platser i församlingen och Garphyttans bruk har rötter tillbaka till medeltiden. År 1897 invigdes järnvägen Svartåbanan som kom att påverka bygden på ett radikalt sätt. De tidigare sockencentrumen i Vintrosa och Tysslinge flyttades till stationssamhällena vid Vintrosa station och Latorp. Detta gör att Vintrosa och Tysslinge kyrkor idag ligger utanför befolkningscentra.

Idag är villasamhällena i Vintrosa, Latorp och Garphyttan närmast att ses som förorter till Örebro. I församlingen finns även utpräglad jordbruksbygd främst i Gräve och södra delen av Vintrosa socken.

Läs mer i vår församlingsinstruktion

Register över personuppgiftsbehandling – församlingen

Huvudman för begravningsverksamheten är församling och kyrklig samfällighet inom Svenska kyrkan samt Stockholms och Tranås kommuner. Med begravningsverksamhet avses de olika åtgärder som har direkt samband med förvaltningen av allmänna begravningsplatser. En allmän begravningsplats kan även förvaltas av den som inte är huvudman.

Inom begravningsverksamheten används begreppet upplåtare. Med detta avses den som på en allmän begravningsplats upplåter gravplats med gravrätt.

I detta register används begreppet församling. Detta begrepp omfattar häri den som förvaltar en allmän begravningsplats, den som är huvudman för begravningsverksamheten, den som upplåter gravrätt och den som tillhandahåller gravskötsel och begravningsgudstjänst.

Personuppgiftsansvarig

Tysslinge församlings kyrkoråd är personuppgiftsansvarig.

Tysslinge församling, Skolgatan 12, 719 30 Vintrosa.

Epost: tysslinge.forsamling@svenskakyrkan.se. Tel 019-20 80 50.

 

Dataskyddsombud: Robert Ottonius. E-post: robert.ottonius@svenskakykan.se