Foto: Ikon

Gravplatsbestämmelser

gällande kyrkogårdar inom Tysslinge församling

Antagna av kyrkofullmäktige i Tysslinge församling 20210511

 Kyrkogårdar finns vid Tysslinge, Vintrosa och Gräve kyrkor.

 Gravrätt

Då stoft eller aska gravsätts erhålls gravrätt om 25 år.

Gravrätten kan förnyas för ytterligare 15 år då gravrättstiden löpt ut.

 

Gravrätt innebär att gravanläggningen (Gravvård och planteringsyta) är gravrättsinnehavarens ansvar. Om den missköts eller inte följer nedanstående bestämmelser kan den komma att återkallas.

 

Anvisning av gravplats:

Anhöriga som önskar en gravplats till en avliden kontaktar Kyrko- och fastighetsansvarig på vaktmästeriet. Denne visar sedan de anhöriga på olika alternativ.

 

Vid jordbegravning anvisas gravplats för begravning av stoft.

Dessa platser finns på tidigare obrukad begravningsmark. Vi tillåter inte grävande av grav för stoft på de äldre delarna av våra kyrkogårdar för att värna gravfriden.

 

Vid urngravplats kan även de äldre delarna av kyrkogårdarna användas för gravsättning av aska.

 

Minneslund finns vid samtliga kyrkogårdar.

 

Andra gravskick för nedsättande av urna är under utredning.

 

Gravvårdars utformning

För ökad variation får olika gravvårdar placeras bredvid varandra. En gravvård kan vara stående, liggande eller bruten (kors eller dylikt). Materialen kan exempelvis vara huggen/slipad sten, natursten eller smide. Brutna vårdar kan tillverkas av trä, metall eller glas.

 

Före uppsättande av gravvård ska gravvårdsansökan på särskilt formulär skickas till Tysslinge församling för godkännande. Ansökan kan även ombesörjas av stenhuggeri eller dylikt.

 

Storlek på gravvård

Enkelgrav: Maximal höjd 120 cm, maximal bredd 80 cm.

Dubbelgrav: Maximal höjd 120 cm, maximal bredd 120 cm.

Stående vård ska monteras med sockelns ovansida i marknivå.

Arbetet med uppsättning av gravanordningar ska ske på vaktmästeriets ordinarie arbetstid. Före uppsättning av gravanordning ska anmälan göras till vaktmästeriets arbetsledare.

Avfallsmaterial och emballage får inte lämnas kvar efter avslutat arbete eller över veckoslut/helg. Eventuella skador ersätts av entreprenören.

 

Plantering av rabattyta

Buskar och träd får inte planteras i rabattytan.

Planteringen får inte växa utanför rabattytan och inte överstiga 30 cm i höjd.

Ingen plantering, utsmyckning tillåts utanför rabattytan.

Runt rabattytan får endast kant av stenlist eller metall uppsättas i enlighet med angiven rabattstorlek.

 

Rabattytan skall vara i höjd med anslutande gräsyta.

 

Rabattytans placering och omfattning beskrivs enligt nedanstående skiss:

En jordgrav är större än en urngrav, men rabattytans storlek är densamma.

En dubbel gravplats har bredare rabattyta.

Gravens exakta storlek framkommer av gravbrevet.