Någon knyter ett vitt band runt en vit urna på en kyrkogård.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Så går en gravsättning till

En gravsättning betyder placering av stoft eller aska inom en bestämd gravplats. Om en avliden person inte har berättat om hur och var de vill bli begravda, eller lämnat några önskemål efter sig, får de anhöriga ta ställning till en bra lösning. I Tyresö finns olika alternativ för gravsättning.

Gravplatstyper på Tyresös begravningsplatser

Kistgravar finns på Bollmora kyrkogård och Tyresö begravningsplats. Den avlidna placeras i en kista, och kistan begravs i jorden. Kistgravsättning kan ske med eller utan närvaro av de anhöriga. Sänkningen kan ske i direkt anslutning till en begravningsceremoni eller vid ett senare tillfälle.

Kyrkogårdsförvaltningens förberedelser innan gravsättning

Före grävning utför kyrkogårdsförvaltningen en gravlägeskontroll och riskbedömning som omfattar ett antal punkter, bland annat om rasrisk och vilken typ av rasskydd som skall användas. Grävningen utförs med grävmaskin till ett djup om ca 1,5-2,5 m (beroende på gravplats) och jordmassorna transporteras bort. Graven förses med gravklädsel och gångplank så att sänkning av kistan kan ske på ett säkert sätt.

Kistgravsättning med anhöriga närvarande

Om begravningsakten avslutas vid graven, sker transport av kistan med begravningsbil eller med katafalk till anvisad plats. I samband med akten vid graven sänker det anlitade bärarlaget kistan med sänkband eller egna bärare från dödsboet. 

Kistgravsättning utan anhöriga närvarande

Vid gravsättning utan anhöriga är det samma förfarande som ovan men sänkning av kistan utförs av anlitat bärarlag. Gravsättningen sker normalt samma dag eller dagen efter ceremonin. När gravsättningen sker ställs kistan på katafalkvagn och transporteras till graven där bärarlaget sänker kistan.

Efter kistgravsättningen

Om anhöriga vill vara närvarande vid återfyllning av graven hänvisar vi till vår arbetsmiljöpolicy om att anhöriga/besökare vistas utanför berört arbetsområde av säkerhetsskäl. 

Gravklädseln tas bort och kyrkogårdspersonal handöser lös jord runt kistan och fyller upp graven till ca 15-20 cm över kistlocket. Därefter återfyller vi med traktor. Rasskyddet tas bort efterhand som graven återfylls. När graven är återfylld läggs eventuella blommor på graven. Planteringsyta iordningställs och tillfälligt kors med namn eller nummersticka sätts dit. Kistgravar sätter sig olika beroende på det återfyllda materialets sammansättning och vi återfyller vid behov. Innan grässådd komprimeras ytan.

Urngravar finns på Bollmora kyrkogård och Tyresö begravningsplats. Den avlidna kremeras, senast 30 dagar efter dödsdatum. Efter kremering läggs askan i en urna som begravs i jorden. Urngravsättning kan ske med eller utan anhöriga närvarande. I en urngrav finns vanligen plats för flera urnor.

Graven grävs först när kyrkogårdsförvaltningen har fått ett gravsättningsintyg från begravningsbyrå eller anhörig. Graven grävs till ett djup av cirka 70 cm (där det är möjligt).

Gravsättning med eller utan anhöriga närvarande

Anhöriga träffar kyrkogårdsförvaltningens personal på anvisad plats. Personalen kommer överens med anhöriga hur gravsättningen ska gå till, om någon anhörig vill bära urnan, klockringning, sänkning m.m. Om anhöriga ej deltar i gravsättningen sänks urnan under värdiga former av kyrkogårdspersonalen.

Efter gravsättningen

Graven återfylls med jord så snart anhöriga har lämnat platsen, om man inte har kommit överens om att anhöriga ska vara med när detta görs. Planteringsyta och tillfälligt kors (eller symbolneutral skylt) med namn eller nummersticka sätts upp.

Askgravplats finns på Bollmora kyrkogård och Tyresö begravningsplats. På Bollmora kyrkogård markerar naturstenar platsen för den avlidnes aska. Här gravsätts askan i en urna eller tygpåse. På Tyresö begravningsplats markerar granitplattor platsen för den avlidnes aska, som här gravsätts i tygpåse. Två platser finns vid varje grav.

Förberedelser inför gravsättning

Urngrav i askgravplatserna grävs när ett gravsättningsintyg från begravningsbyrå eller anhörig inkommit. Graven grävs till ett djup av 70 cm (där det är möjligt) och materialet avlägsnas under gravsättningen.

Gravsättning med eller utan anhöriga

Anhöriga får närvara vid gravsättningen. Kyrkogårdsförvaltningens personal och anhöriga träffas på anvisad plats. Aska eller urna av lättförgängligt material gravsätts av personal eller anhörig. 

Efter gravsättningen

En natursten eller granitplatta markerar platsen för den avlidnes aska. I anslutning till gravsättningen sätts en brons- eller mässingsfärgad namnbricka upp på stenen. Typ av sten och bricka beror på val av gravplats.

Kyrkogårdsförvaltningen sköter all plantering och skötsel men anhöriga kan medverka till utsmyckningen med snittblommor, ljus eller gravlyktor. Observera att det inte är tillåtet med annan utsmyckning än snittblommor, ljus eller gravlyktor. Observera att ljus och gravlyktor endast är tillåtna mellan 25 oktober och 1 april, för att underlätta skötseln under växtperioden.

Begränsad gravrätt

Gravplatsen upplåts med Begränsad gravrätt. Detta innebär att kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för omvårdnaden av gravplatsen. Dödsboet betalar en engångssumma som omfattar kostnaden för natursten, montering av namnplatta, askpåse (när så önskas eller när urna inte får användas) och för del i skötseln av askgravplatsen.

Askgravlund finns på Bollmora kyrkogård. Här får man ingen personlig markerad plats att gå till – men en vacker plats att komma till med möjlighet att tända ljus och sätta snittblommor i en vas.

Askan grävs ner på en gemensam gravsättningsyta. Namnen på de avlidna finns uppsatta på en gemensam skylthållare. Anhöriga får delta vid gravsättningen om de önskar.

Minneslunden är ett anonymt begravningssätt

Minneslund finns på Bollmora kyrkogård och Tyresö begravningsplats. Minneslunden är anonym – där finns inga personliga stenar och namnet på de avlidna finns inte skrivna någonstans. Vid gravsättning i minneslund får man ingen grav att gå till – men en plats att komma till. En gemensam smyckningsplats finns inom minneslunden. De anhöriga får inte delta när askan grävs ner, utan får i efterhand ett skriftligt meddelande om att askan har jordats i minneslunden.

Om en avliden har kremerats och önskemål om gravsättning i minneslunden finns ombesörjs detta av kyrkogårdsförvaltningen. Gravsättning i minneslund sker inte under perioder när marken är tjälad eller snötäckt. Askorna förvaras då i vår bisättningslokal tills gravsättning är möjlig. Tidpunkt för gravsättningen väljs så att anonymitetskravet uppfylls. 

Vid Tyresös begravningsplatser sprids inte askan i minneslunden, utan jordas.

Begravning eller kremering inom 30 dagar

Kremering eller gravsättning av en avliden person ska ske inom en månad från dödsfallet. Efter en kremering ska urnsättning ske inom ett år. Om det finns särskilda skäl kan man begära anstånd från Skatteverket om senare begravning.

Se ut en grav

Vid upplåtelse av ny kist- eller urngrav väljer de anhöriga plats i samråd med personal från Kyrkogårdsförvaltningen.

Med eller utan anhörig

Boka tid via Församlingsexpeditionen om anhörig ska närvara vid gravsättningen.

Strö aska på annan plats

För att strö aska efter den avlidne på annan plats än allmän begravningsplats måste man ha tillstånd från länsstyrelsen. Vanligen kan man få tillstånd att sprida askan i havet.

Gravvård/gravsten

Gravrättsinnehavaren har möjlighet att förse gravplatsen med så kallad gravvård, vanligen en gravsten, efter godkännande från kyrkogårdsförvaltningen. Tyresö församling erbjuder att sätta upp ett tillfälligt gravkors i upp till ett år i avvaktan på permanent placering av gravvård. Läs mer om hur gravvårdar ska konstrueras och monteras för att uppfylla säkerhetskraven.

Gravsättningsintyg

Innan gravsättning kan ske ska skattemyndigheten utfärda ett gravsättningsintyg. Den som ordnar med gravsättningen ansvarar för att gravsättningsintyget kommer till kyrkogårdsförvaltningen. Gravsättning får ej ske utan intyget.

Begravningsplatser i Tyresö

I Tyresö församling finns två kyrkogårdar och en begravningsplats: Bollmora kyrkogård, Tyresö begravningsplats och Tyresö kyrkogård.

Gravar dekorerade med färggranna blommor på en kyrkogård.

Att vara gravrättsinnehavare

En anhörig brukar få ansvaret för graven. Den personen kallas för gravrättsinnehavare och är bland annat kyrkogårdens kontaktperson.

Gravskötsel

Varje gravrättsinnehavare är skyldig att hålla den enskilda graven i ordnat och värdigt skick. Det går att skriva avtal med kyrkogården om skötsel.

Kontakta kyrkogården

Frågor om gravar, gravrätt och skötsel
Kyrkogårdsexpeditionen, 08-410 937 55

Boka visning av grav
Kyrkogårdsansvarig, 08-410 937 70

Boka tid för gravsättning
Församlingsexpeditionen, 08-410 937 20