Ett barn sitter och ritar.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Om förskolan Trollflöjten

Här kan du läsa om vår värdegrund, våra aktiviteter och hur vi arbetar. Här hittar du också länkar till våra styrdokument.

I korthet

Den kristna profilen innebär att vi genom ord och handling vill få barnen att känna sig värdefulla och unika, samtidigt som vi visar på alla människors lika värde. Vi vill ge barnen kunskap och förståelse kring våra traditioner och högtider och att vi alla har ett gemensamt ansvar för allt som lever och växer på vår jord.

Vi har en musikpedagog knuten till vår förskola. Musikpedagogen ansvarar för att utveckla och medverka i förskolan med sång, musik och rytmik.

Värdegrund

JAG + DU = VI

Förskolan Trollflöjten är

  • en lärandemiljö med trygghet och tilltro till den egna förmågan (JAG)
  • en lärandemiljö där olikheter har ett värde (DU)
  • en lärandemiljö där delaktighet och rättigheter är i fokus (VI)

Alla är lika mycket värda! Alla behövs!

Föräldraundersökning från Tyresö kommun 2023

Tyresö kommun genomför årligen föräldraenkät i förskola och pedagogisk omsorg.

Ta del av resultatet

Aktiviteter

Samling

Samlingen är en rolig och lärorik stund. Vi ser vilka som är här och bekräftar varandra. Vi lyssnar på varandra och är delaktiga. Vi lägger grunden för språk, matematik, musik, färglära, begreppsuppfattning, turtagning med mera.

Skogen

Vi upplever skogen och här får vi använda alla våra sinnen. Vi får en naturupplevelse med lek och rörelse.

Musik och rytmik

Förskolan har en särskild musikinriktning och genomsyras av sång och rytmik. Förskolan har en egen musikpedagog som också leder de barnkörer som finns i Trollbäckens kyrka.

Kyrkstund

En gång i månaden är det kyrkstund för alla barn med pedagoger och en präst. Då samlas alla inne i kyrksalen för sång och ljuständning. Denna aktivitet är helt frivillig.

Hur vi arbetar

Barn med behov av särskilt stöd

Barn med särskilda behov finns alltid i vår verksamhet. Vissa kanske bara behöver lite extra insats genom ett annorlunda bemötande, andra behöver kanske en extra pedagog vid sin sida. Varje barngrupp är unik och det gäller att se individerna i den aktuella barngruppen och bedriva verksamhet utifrån det.

Huvudsaken är att alla barn blir bemötta med respekt utifrån den individ de är och att vi pedagoger för en aktiv dialog om vad barnen i gruppen behöver för att verksamheten ska bli så bra som möjligt för alla. Upptäcker vi något som vi undrar över när det gäller ett barn så skapar vi direkt en dialog med vårdnadshavare och bestämmer tillsammans hur vi går vidare. Vi upprättar en handlingsplan som sedan följs upp.

Föräldraforum

Två gånger per läsår bjuds alla vårdnadshavare in till ett föräldraforum. Här finns utrymme för utvecklande diskussioner och synpunkter på verksamheten.

Föräldramöte

Vid höstterminens början anordnas ett föräldramöte med aktuell information om verksamheten.

Introduktion

Vi tillämpar så kallad tredagarsintroduktion, vilket innebär att vårdnadshavare deltar i verksamheten de första tre dagarna. Dag 4 lämnar ni barnet för första gången. Då är det viktigt med ett tydligt avsked. Innan ni lämnar barnet har vi kommit överens om när ni ska komma tillbaka för att hämta barnet. Detta är individuellt och vi för en fortlöpande dialog kring detta. Vårdnadshavaren sköter till exempel blöjbyte, påklädning, läggning m.m. under introduktionen.

Dag 1-5 går barnet 9.30–14.00. Vi provar att vinka dag 4.

Dag 6-10 (vecka 2 av introduktionen) kl 9.00-15.00. Vårdnadshavaren ska räkna med att finnas tillgänglig.

Några veckor före ert startdatum får ni skriftlig information. En tid efter introduktionens slut erbjuds möjligheten att ha ett uppföljningssamtal.

Kompetensutveckling

Kompetensnivån ska höjas i enlighet med årligen upprättade kompetensutvecklingsplaner för organisationen och för individerna. Medel för kompetensutveckling avsätts i budgeten. Pedagoger ska årligen erbjudas möjlighet att delta i kompetensutveckling för att möta den utveckling som sker i vår verksamhet. Alla anställda har ett ansvar att utveckla sin kompetens, d.v.s. kunskap, vilja och förmåga/färdigheter.

Leken

Vi ger leken en stor plats, eftersom den är barnens viktigaste uttrycksmedel. I leken får barnen utlopp för sin fantasi. Rollekar är viktiga för att bearbeta händelser och intryck. Barnen prövar sig fram i leken med olika kamrater, bildar olika lekgrupper och tränar sig i att lösa konflikter och problem. Pedagogerna är närvarande och värnar om delaktighet, inflytande, jämställdhet och kommunikation i barnens lek.

Mat

Förskolan får mat från Sandborgen som arbetar med ekologisk och fairtrade-certifierad mat.

Matematik

Vi lägger grunden för matematik, digitalisering och teknik i förskolan. Vi använder dagligen matematiska begrepp i våra undervisningssituationer.

Musikinriktning

Hos oss löper musiken som en röd tråd genom verksamheten och omfattar läroplanens alla områden. En musikpedagog är knuten till förskolan. Musikpedagogen ansvarar tillsammans med förskolepedagogerna för att utveckla barnen och deras lärande genom sång och rytmik.

Pedagogisk dokumentation

Ett bra sätt att följa barns utveckling är att dokumentera. Det synliggör lärprocesser. Vårdnadshavare kan ta del av förskolans dokumentation i TYRA-appen. För pedagoger fungerar dokumentationen som ett underlag för utvärdering och utveckling. Dokumentationen sker fortlöpande och bygger på läroplanen.

Språk

I vår dagliga verksamhet får barnen förståelse för ord och begrepp i sina rätta sammanhang. Vi inspirerar till vidareutveckling i tal och skrift bland annat genom sånger, sagor och rim och ramsor. Språket är viktigt – språket skapar vår verklighet!

Utvecklingssamtal

En gång per år erbjuds alla vårdnadshavare ett samtal med pedagogerna. Här finns möjlighet att i lugn och ro prata om hur barnet har det på förskolan. Syftet med utvecklingssamtalet är att pedagogerna tillsammans med vårdnadshavare ger de bästa förutsättningarna för barnets lärande, utveckling och omsorg. Möjlighet till samtal utöver utvecklingssamtal finns om så önskas.

Se mer av förskolan Trollflöjten

Förskolan Trollflöjten finns på Instagram:

@forskolantrollflojten