Foto: Kent Pettersson

Tvååkers kyrka

Pastoratets största kyrka som ligger i norra Tvååker. Den gamla kyrkan byggdes omkring 1200. Tornet byggdes 1688 då även kyrkan förlängdes.1953 då kyrkan fyllde 100 år skedde en omfattande renovering då även takmålningarna av Joel Mila kom till.

För att se kommande gudstjänster i Tvååkers kyrka, se vår kalender.

För bokning av dop eller vigsel i Tvååkers kyrka, kontakta pastoratets expedition.

Kalender

Här kan du se vad som händer i församlingen.

Kontakt

Du är välkommen att kontakta oss om du vill boka dop, vigsel eller begravning. Eller om du har några andra frågor eller ärenden.

Hitta hit

Kyrkogatan 18, Tvååker, visa på kartaHärkan du också klicka på kyrkbilderna och se kyrkan invändigt.

Historik

Tvååkers gamla kyrka byggdes omkring år 1200. Före 1793 hade kyrkan i stort sett sin medeltida utformning kvar. Tornet byggdes 1688 då även kyrkan förlängdes. Före det hade kyrkan en fristående klockstapel. Den gamla kyrkan genomgick under årens lopp flera förändringar. Fönster togs upp, sakristian omändrades, den reparerades och förlängdes ytterligare år 1793. 1852 revs den gamla kyrkan.

Tvååkers nuvarande kyrka byggdes 1853 efter ritningar av arkitekt Johan Fredrik Åbom och består av ett rektangulärt långhus med rak koravslutning och ett torn i väster. I kyrkans murar ingår sten och murbruk från den tidigare kyrkan. Byggnadsstilen är tung och sluten. Tornet har fått en gotisk prägel och avslutas med en spetsig spira. Byggnaden är utvändigt vitputsad och har kopplade rundbågiga fönster med gemensam omfattning. Långhuset täcks av ett flackt sadeltak och tornet kröns med en spira. Långhusportalerna markeras med utskjutande omfattningar och både dessa och torngavlarna är dekorerade med rundbågsfriser. Huvudingångar genom tornets bottenvåning samt mitt på långhusets norra och södra långsida. Det ljusa kyrkorummet täcks av ett flackt trätunnvalv.

Första omfattande restaureringen

Den första omfattande restaureringen av kyrkan skedde 1893 under den kände arkitekten Adrian Petterssons ledning. Kyrkan blev reparerad, fick delvis ny inredning, ny altarprydnad samt ljuskandelabrar. Nu tillkom även nya bänkar och den gamla slutna bänkinredningen med nummer på dörrarna slopades. Kyrkan som tidigare varit vitkalkade erhöll i kyrkorummet en dekorativ bemålning på väggar och innertak, samt ny bänkinredning anskaffades målades nu i brun kulör.

Vid restaureringen 1930 efter ritningar av arkitekt Allan Berglund togs dekormålningen bort och en klassicerande altaruppsats med sakristieskrank uppsattes. En av portalerna på korpartiets östgavel murades igen

100-åringen restaurerades

1953 då kyrkan fyllde 100 år skedde en omfattande restaurering. Arkitekt var Sigfrid Ericsson, Göteborg. Konstnären Joel Mila, Göteborg, utförde det konstnärliga arbetet. Kyrkan fick nytt tak, nytt golv, nya bänkar med speglar. Bänkgavlarna dekorerades av Joel Mila. Altaret och predikstolen försågs med nya färger av Joel Mila. Läktarbröstningen dekorerades med figurframställningar. I koret målade Joel Mila även framställningar ur Jesu liv. Hela kyrkan målades om invändigt och korfönstren bakom altaret flyttades till sidofönstren i koret och kompletterades.

En läktarunderbyggnad från 1979 inrymmer nu sakristian. Predikstol och altardekoration är arbeten från 1800-talets andra hälft, men har förändrats vid senare restaureringar.

Tvååkers kyrka är idag pastoratets största kyrka.

Kyrkomiljön

Kyrkan ligger i nordöstra utkanten av tätorten Tvååker. Strax nordost om kyrkan återfinns prästgården. Direkt öster om kyrkan ligger en skola. Bygden domineras av det öppna odlingslandskapet som breder ut sig ned mot kusten. Söder om kyrkan ligger församlingshemmet som även inrymmer administrationen.

Öster om kyrkan finns en skola med en äldre skolbyggnad samt moderna tegelbyggnader och en äldre ekonomibyggnad.

Kyrkoanläggningen

Kyrkan kringgärdas av en kallmurad skalmur. Dessutom finns äldre trädrader. Huvudingången är placerad i väster med svart smidesgrind med höga grindstolpar av natursten. En mindre ingång med grind finns även i söder och i norr. Framför huvudingången finns formklippta buskar som skapar en allé. Fram till kyrkan och runt kyrkan leder asfalterade gångar dessutom finns gångar lagda med dansk sjösten. Moderna lyktstolpar med runda glaslyktor finns också. En del singelgravar samt gravvårdar med smidesstaket och äldre järnkors finns på kyrkogården. Dessutom finns rader av häckar i söder samt klippta buskar samt trädalléer.

Norr om kyrkan finns den nyare kyrkogården med mur och trädrader samt en ekonomibyggnad för vaktmästare samt ett bisättningsrum. Den nya kyrkogården i söder har en mur samt kraftiga murade grindstolpar och en smidesgrind smyckad med kors. Lyktstolparna är i äldre utformning. Här finns både stenlagda gångar och asfalterade gångar. På kyrkogården växer bland annat formklippta buskar och häckrader.

Begravningsplatsen ligger strax norr om Tvååkers kyrka och anlades under första hälften av 1900-talet. I dess nordvästra del anlades 1998 en minneslund i enlighet med förslagshandlingar daterade 1997-09-19 och 1997-12-02 upprättade av Felix Lundgren, Mark och trädgårdskonsult i Falkenberg. Vid tillfället borttogs en ceremoniplats med ett kors för att användas till gravvårdar. Minneslunden utgörs av en cirkelformad plats omgärdad av en låg mur och låga buskar. Inom cirkeln är bänkar av bohusgranit placerade och i dess mitt ligger en liten damm. Marken är belagd med markstenen Bohus brun antik.

Ekonomibyggnaden har en liggande rödmålad träpanel, fönster målade i vit kulör, sadeltak täckt med svart plåt, moderna enkeldörrar samt garagedörrar målade i brun kulör.

Bisättningsrummet som är placerat norr om kyrkan har slätputsade fasader, pardörr av kopparplåt, sadeltak täckt med 1-kupigt lertegel, hängrännor och stuprör av kopparplåt. Byggnaden har två små fönster med korsspröjs målat i vit kulör. Fasaden smyckas av ett kors. Sockeln är målad i grå kulör.