Foto: Kent Pettersson

Sibbarps kyrka

Sibbarps kyrka är uppförd på medeltiden, troligen omkring 1200 och byggd av gråstensblock. 1876 vid en större renovering genomgick kyrkan omfattande förändringar.Vapenhuset tillkom först vid en grundlig restaurering 1911, då kyrkan fick sitt nuvarande utseende.

För att se kommande gudstjänster i Sibbarps kyrka, se vår kalender.

För bokning av dop eller vigsel i Sibbarps kyrka, kontakta pastoratets expedition.

Kalender

Här kan du se vad som händer i församlingen.

Kontakt

Du är välkommen att kontakta oss om du vill boka dop, vigsel eller begravning. Eller om du har några andra frågor eller ärenden.

Hitta hit

Sibbarp 27, Tvååker, visa på kartaHär kan du också klickas på kyrkbilderna och se kyrkan från insidan.

Kyrkomiljön

Sibbarps kyrkan ligger på gränsen mellan öppen odlingsbygd och skogsmark. Kyrkan och församlingshemmet ligger lite avskilt, i nordöstra utkanten av bebyggelsen som radar upp sig längs vägen.  Mot söder utbreder sig ett svagt kuperat, öppet jordbrukslandskap. Norr om kyrkan vidtar skogsmark och i öster är en markerad höjd. Framför kyrkan i väster finns en grusad parkering.

Kyrkoanläggningen

Kyrkan kringgärdas av en kallmurad fältstensmur som är svängd i de västra delarna av kyrkogården. I norr och söder har man låtit kyrkogårdsmuren sträcka sig in över kyrkogården. I öster finns en trappa i muren. Kyrkogården kantas av trädrader. Huvudingången, som är placerad i väster, har en låg smidesgrind. Även i söder finns en grind med grindstolpar av natursten och i norr finns en mindre grind. Grusade gångar leder fram och runt kyrkan, dessutom finns stenlagda gångar. Här finns äldre järnkors, gravhällar samt enstaka singelgravar. På kyrkogården finns även rader med buskar samt belysningsarmatur.

I nordost finns en stigport som är byggt som ett litet trähus i muren. Den kallas för Baggens port. Det har en rödmålad locklistpanel, sadeltak, vitmålade knutar samt en pardörr i norr, täckt med svarta plattor. Det är en äldre trädörr med äldre stor nyckel samt nyckelskylt och hasplås. Den är målad i svart kulör. Inne i stigporten finns en träbänk. På marken ligger stenhällar.

Norr om kyrkan finns en större och en mindre ekonomibyggnad. Dessa har en röd träpanel samt sadeltak.

Klockstapeln

I söder finns en klockstapel som omges av en grusad plan. Klockstapeln har en stående locklistpanel, täckmålad i röd kulör, profilerad takfot av trä, täckmålad i vit kulör. I norr har den en enkeldörr klädd med locklistpanel, täckmålad i svart kulör och med bandgångjärn samt nyckelskylt med nyckel. Den har även ljudluckor av trä, klädd med locklistpanel i svart kulör samt övre och nedre avrinningslist av trä målad i röd kulör. Taket har en spetsig avslutning och är täckt med grå kyrkspån. Överst finns en vindflöjel. Klockstapelns ålder är oklar men tornet beskrevs vid en visitation 1694 som i stort behov av underhåll. Den är troligen från 1500-talet. Den är uppförd i trä, med bjälkar av stora dimensioner. Klockstapeln har en kvadratisk grundplan. I klockstapeln hänger två klockor. Den ena tillhör den äldsta i Halland. Klockan är enligt olika källor daterad till 1450-1550-tal. Den andra klockan är från 1940. Fram till 1940 fanns endast en klocka.

Historik

Sibbarps kyrka är uppförd på medeltiden, troligen omkring 1200 och byggd av gråstensblock. Stenkyrkan hade då ett vapenhus på söderfasaden. Kyrkan är byggd i romansk stil med ett rektangulärt långhus och ett smalare kor med tresidig avslutning. Ursprungligen var koret rakavslutat. Fönstren är rundbågefönster och taken täckta med skiffer.

1833 förlängdes det korta koret med en 6 meter lång förlängning utförd av tegel.
1876 vid en större renovering genomgick kyrkan omfattande förändringar. Bland annat revs det medeltida vapenhuset på södra sidan och ersattes med ett fönster. Vidare ersattes spåntaket med ett tegeltak. I samband med detta öppnades en ingång på västgaveln, och nya fönster upptogs på vardera sidor under läktarna.
Vapenhuset tillkom först vid en grundlig restaurering 1911, då kyrkan fick sitt nuvarande utseende, och var utfört i trä. Samtidigt försågs kyrkan med skiffertak. Tidigare hade kyrkan haft spån- respektive tegeltak.

Kyrkan har därefter genomgått flera fasad- och takreparationer. Delar av skiffertaket har lagts om 1953 och i slutet av 1960-talet.

Vid en restaurering 1998 revs det gamla vapenhuset från 1911 i nationalromantisk stil eftersom det var för litet för församlingens behov. Vid rivningen bevarades och återanvändes portal, kyrkport, fönster, foder klädkrokar med mera samt skiffertak. Ett nytt vapenhus, med asymmetrisk placering, en förstorad kopia av det gamla, byggdes upp med modern byggteknik. Grunden är av typen ventilerad krypgrund med armerade betongsulor och grundmurar av Lecablock samt synlig sockel av granit. Väggarna har en utvändig locklistpanel som har en regelkonstruktion med isolering och diffusionsspärr, enligt dagens byggnadsnormer. Takkonstruktionen består av trätakstolar förstärkta med stålreglar. Invändigt installerades en toalett. Mot norr har en handikappramp tillkommit. Denna och den nya trappan till entrén utgörs av granitblock. För att erhålla ytterligare plats i det nya vapenhuset flyttades dörrpartiet mot långhuset från gavelmurens ytterliv till dess innerliv. Skifferbeläggningen på taket demonterades. Skiffret återanvändes och kompletterades med likvärdigt, dock med något kortare sida än de ursprungliga plattorna. Reparation av brädundertaket. Upptagning av nya ventilationshål i takfoten. Nya hängrännor monterades liksom nya beslag mot skorsten och på kortaket mot långhusväggen. Nockplåtar samt fotplåtar byttes ut. Nya plåtbeslag gjordes även på vapenhuset. Alla plåtarbeten utfördes i koppar förutom en krage av blyplåt som monterats runt smideskorsets infästning i nock.