Foto: Kent Pettersson

Dagsås kyrka

Dagsås kyrka är byggd på murarna efter en äldre kyrka med anor från medeltiden, vilken eldhärjades 1912. Den nuvarande kyrkan återuppfördes efter ritningar av arkitekt Axel Lindegren, och stod klar 1914.

För att se kommande gudstjänster i Dagsås kyrka, se vår kalender.

För bokning av dop eller vigsel i Dagsås kyrka, kontakta pastoratets expedition.

Kalender

Här kan du se vad som händer i församlingen.

Kontakt

Du är välkommen att kontakta oss om du vill boka dop, vigsel eller begravning. Eller om du har några andra frågor eller ärenden.

Visa kyrkans plats på kartaHär kan du också klicka på kyrkbilderna och se kyrkan från insidan.

Kyrkomiljön

Dagsås socken ligger i övergången mellan ett öppet jordbrukslandskap i väster och skogslandskap i öster, som ingår i det centralhalländska bokskogsområdet. Det öppna landskapet omges av bokskogsklädda höjder. Centralt i socken ligger Dagsås kyrkby som omges av tre storgårdar, Öströö, Ottersjö och Klev. Dagsås är även rikt på fornlämningar och utgör riksintresse med storgårdar av medeltida ursprung och välbevarad äldre bebyggelse.

Dagsås kyrka är belägen på västra sidan av Dagsåsån. På andra sidan landsvägen, vilken går strax öster om kyrkan, ligger församlingshemmet, före detta småskolan.

Dagsås utgör riksintresse med storgårdar av medeltida ursprung och med ålderdomlig, välbevarad bebyggelse. Kyrkbyn med bland annat kyrka, kvarnmiljö och skola är några intressanta inslag i miljön.

Kyrkoanläggningen

Huvudentrén till kyrkogården ligger i norr och utgörs av en dekorerad smidesgrind. Den ena delen av grinden är bredare än den andra. Runt kyrkan finns en skalmur som är något rundad i väster. Kyrkan kringgärdas även av trädrader. Grusade gångar samt gångar lagda med stenplattor leder fram och runt kyrkan.
Gravvårdarna är lagda från N-S, och enstaka gravvårdar med smidesstaket finns. På kyrkogården finns en belysningsanläggning samt svarta lyktstolpar med lykta.
I öster ligger församlingshuset med rödmålad träfasad. Framför kyrkan i norr finns en liten parkeringsplats. Här finns även en ekonomibyggnad med vitmålad träfasad, samt en modern byggnad för elektricitet.

Historik

Dagsås kyrka är byggd på murarna efter en äldre kyrka med anor från medeltiden, vilken eldhärjades 1912. Den nuvarande kyrkan återuppfördes efter ritningar av arkitekt Axel Lindegren, och stod klar 1914.

Den murade stenkyrkan har ett rektangulärt långhus och ett lika brett tresidigt avslutat kor. I väster ett torn och i sydväst en utbyggnad. Kyrkans byggnadshistoria är oviss, men den torde delvis vara av medeltida ursprung. Kyrkan hade ett murat vapenhus i sydväst och ett trätorn i väster. Kyrkan har sannolikt blivit förlängd österut. Kyrkan ansluter i stil till utformningen före branden 1912, men vissa anpassningar har gjorts, bland annat blev vapenhuset i sydväst förrådsrum (1984 inrett som sakristia), och i stället för trätornet fick kyrkan ett torn i sten.

Kyrkan är utvändigt vitputsad och murarna genombryts av stickbågiga fönsteröppningar. Kyrkan har tegeltäckt sadeltak, valmat över koravslutningen, och tornet kröns av en huv och lanternin. Huvudingång genom tornets bottenvåning. Efter branden blottades semedeltida kalkmålningar på norra innerväggen, däribland en rad med helgon omslutna av arkader (fotografier i ATA). Inredningen förnyades helt efter branden.

Den fasta inredningen med klassicistiska influenser är enhetligt färgsatt i vitt, beige och ljusblått och är välbevarad sedan 1914. Predikstolen och altaruppsatsen utfördes av skulptören Martin Bernhard Wallström i Lödöse. Den öppna bänkinredningen är troligen ursprunglig. Dopfunten av trä i nygotisk stil härrör troligen från kyrkans föregångare. Orgeln med fasad insattes 1938.

I samband med eldsvådan förstördes kyrkans dopfunt i lergods från 1578, men den har senare rekonstruerats och förvaras nu på Hallandslänsmuseum i Halmstad.