Foto: Sandra Kallin

Begravningsverksamhet

Tvååkers pastorat består av tre församlingar med fyra kyrkor; Tvååker, Spannarp, Sibbarp och Dagsås. Vid varje kyrka finns en begravningsplats - kyrkogård.

På alla våra kyrkogårdar finns gravplatser för kistor och urnor. Pastoratet har en minneslund på Tvååkers kyrkogård, en askgravplats på Spannarps kyrkogård samt en askgravlund på Tvååkers kyrkogård.

begravningsavgift

Begravningsavgift betalas av alla som är folkbokförda i Sverige, oavsett trostillhörighet, och som har en kommunalt beskattningsbar inkomst. Begravningsavgiften har inget att göra med medlemskap i Svenska kyrkan, och därför är den och kyrkoavgiften separerade på skattsedeln.

Vårt Begravningsombud som är utsedd av Länsstyrelsen heter Sten Kristoferson. Du når honom via mail: germund44@gmail.com

Vad ingår i begravningsavgiften?

 • Kremering
 • Bisättningslokal
 • Lokal för begravningsceremoni utan religiösa symboler
  (Stora salen i Tvååkers församlingshem)
 • Gravplats eller motsvarande på allmän begravningsplats under 25 år
 • Gravsättning inklusive gravöppning, återfyllning och iordningställande av öppnad grav
 • Transporter från bisättningslokal till dess att gravsättning har skett, inom huvudmannens område

Vad ingår inte i begravningsavgiften?

Bekostas av dödsboet eller anhöriga.

 • Kista och svepning
 • Transport från hem/sjukhus till bisättningslokal
 • Transporter om ceremoni eller gravsättning ska ske utanför huvudmannens område
 • Annonsering
 • Kistdekoration
 • Begravningsceremoni inklusive begravningsförrättare
  (Ingår i kyrkoavgiften, för medlemmar i Svenska kyrkan)
 • Minnesstund
 • Urna
 • Tillverkning, montering och underhåll av gravsten eller annan fast gravanordning
 • Skötsel av gravplats

 

 

Ordlista om begravningsverksamhet

 • Huvudman, den som är ansvarig för begravningsverksamheten inom ett visst geografiskt område. Tvååkers pastorat är huvudman inom pastoratets gränser, vilket innefattar Tvååkers, Spannarps och Sibbarp-Dagsås församlingar.
 • Bisättningslokal, lokal för förvaring och visning av stoftet

Om begravning

Ett häfte om hur begravningar fungerar i Sverige, riktad till alla, oavsett livsåskådning. I mitten av häftet finns avsnittet Mina önskemål, där man själv kan fylla i hur man tänker sig sin egen begravning - till stöd för nära och anhöriga.

About funerals, cremations and burials

Information in English about funerals, cremations and burials in Sweden.