Foto: Magnus Aronson, Josefin Casteryd, Paul Jeffrey ACT/IKON

Varför tillhöra Svenska kyrkan?

Varje medlem är en viktig pusselbit i kyrkans vittomfattande verksamhet. Här kan du läsa vad du som medlem bidrar till att stödja i Tuna-Attmars församling.

Genom ditt medlemskap möjliggör du bland annat att församlingen kan:


• Inbjuda till gudstjänster, konserter och en stilla stund i våra kyrkorum

• Välkomna till barn- och vuxenkörer och många olika musikevenemang

• Erbjuda dop, konfirmation, vigsel och kyrklig begravning

• Arbeta diakonalt och ge stöd till äldre, arbetslösa, flyktingar, ensamma, sjuka, sörjande, utsatta på olika sätt

• Inbjuda till samtal om kristen tro och tradition

• Ge möjlighet till fördjupning i bibelkunskap och förbönsgemenskap

• Samordna ideellt arbete till stöd för behövande lokalt och internationellt

• Ge samtalsstöd och själavård i personliga samtal där prästens tystnadsplikt är absolut

• Möta barn och ungdomar i öppen förskola, babysång, barn- och ungdomsgrupper

• Verka aktivt som en lokal samarbetspartner i förskola, skola, trygghetsgrupp, föreningsliv, ekumeniskt arbete och samhällsarbete

• Ge ett professionellt stöd i krishanteringsarbete

• Inbjuda till "Leva vidare-grupper", samtalsstöd för sörjande

• Anordna dagträffar som erbjuder social gemenskap på kristen grund

• Vårda och värna våra kyrkobyggnader och kyrkans värdefulla kulturarv

• Arbeta med bistånd till fattiga och krigshärjade länder

• Stödja klimat-, miljö- och rättvisemärkt arbete och utveckling

• Värna kristna traditioner och värderingar, betona varje människans unika värde

 
Utan ditt medlemskap förtvinar församlingen och bygden. Kyrkan är vi tillsammans.
Välkommen med/ välkommen tillbaka, du som inte är medlem!