Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Varför tillhöra Svenska kyrkan?

Varje medlem är en viktig pusselbit i kyrkans vittomfattande verksamhet. Här kan du läsa vad du som medlem bidrar till att stödja i Tuna-Attmars församling.

Genom ditt medlemskap möjliggör du bland annat att församlingen kan:


• Inbjuda till gudstjänster, konserter och en stilla stund i våra kyrkorum

• Välkomna till barn- och vuxenkörer och många olika musikevenemang

• Erbjuda dop, konfirmation, vigsel och kyrklig begravning

• Arbeta diakonalt och ge stöd till äldre, arbetslösa, flyktingar, ensamma, sjuka, sörjande, utsatta på olika sätt

• Inbjuda till samtal om kristen tro och tradition

• Ge möjlighet till fördjupning i bibelkunskap och förbönsgemenskap

• Samordna ideellt arbete till stöd för behövande lokalt och internationellt

• Ge samtalsstöd och själavård i personliga samtal där prästens tystnadsplikt är absolut

• Möta barn och ungdomar i öppen förskola, babysång, barn- och ungdomsgrupper

• Verka aktivt som en lokal samarbetspartner i förskola, skola, trygghetsgrupp, föreningsliv, ekumeniskt arbete och samhällsarbete

• Ge ett professionellt stöd i krishanteringsarbete

• Inbjuda till "Leva vidare-grupper", samtalsstöd för sörjande

• Anordna dagträffar som erbjuder social gemenskap på kristen grund

• Vårda och värna våra kyrkobyggnader och kyrkans värdefulla kulturarv

• Arbeta med bistånd till fattiga och krigshärjade länder

• Stödja klimat-, miljö- och rättvisemärkt arbete och utveckling

• Värna kristna traditioner och värderingar, betona varje människans unika värde

 
Utan ditt medlemskap förtvinar församlingen och bygden. Kyrkan är vi tillsammans.
Välkommen med/ välkommen tillbaka, du som inte är medlem!