Foto: Göran Ritterfeldt

Vagnhärads kyrka

Där huvudlandsvägen mellan Stockholm och Nyköping skar vattenvägen mellan Mälaren och Östersjön låg i gamla tider kungsgården Husby och på dess marker byggdes Vagnhärads kyrka. Det finns inga spår efter någon 1100-talskyrka, utan den kyrka som i dag står i Vagnhärad har sina äldsta delar från slutet av 1200-talet.

Vid medeltidens slut vet vi att kyrktornet hade en spetsig träspira och att det låg ett vapenhus i anslutning till långhuset på södersidan. Även sakristian måste ha funnits då, sannolikt är den som de flesta andra sörmländska sakristior byggd på 1300-talet. Tornet och valven inne i kyrkan kom troligen till under mitten av 1400-talet, efter förebild från Strängnäs domkyrka. 1818 blev tornspiran “av ett ovanligt häftigt och starkt stormväder nedslagit”, täcktes tornet provisoriskt och 1835 uppfördes den nuvarande tornhuven efter ritningar av J W Gerss.

Samtidigt gjordes en genomgripande renovering av kyrkans inre. Enhetliga fönster togs upp även på den tidigare fönsterlösa norrsidan, alla gamla inventarier togs bort, kyrkan vitkalkades, det gamla vapenhuset revs, ett fönster ordnades där den gamla ingången funnits och en ny dörr togs upp i tornets västvägg. Sedan dess har tornets bottenvåning tjänat som vapenhus. Efter denna ombyggnad har ingenting väsentligt skett med själva kyrkobyggnaden.

Kyrkan restaurerades på nytt 1927, och då kom de gamla inventarierna fram igen. Altarprydnaden skänktes 1715 av assessor Arvid Hägerflycht, vars familjegrav finns söder om kyrkan. Reliefen i altarprydnaden visar Jesu bön i Getsemane, den senare tillkomna tavlan uppståndelsen och de båda gestalterna på var sida föreställer troligen Hoppet och Tron. Triumfkrucifixet hänger nu på sin gamla plats och gjordes troligen till den valvbyggda kyrkans invigning vid slutet av 1400-talet. På kyrkans sydvägg finns en Mariaskulptur från 1400-talet och strax bredvid ett manligt helgon, sannolikt St Erik. Över sakristiedörren finns ett altarskåp från 1400-talet.

Predikstolen donerades till kyrkan 1637, och har nu återigen (sedan 1927) de fyra evangelisterna och Paulus i sina nischer. Bänkinredningen är från storrenoveringen 1835. Läktaren är från 1838 och byggdes för att hysa kyrkans första orgel, införskaffad av Nils Henrik Hägerflycht till hans bröllop d å. 1873 skaffades ett nytt orgelverk till denna om sex stämmor. Detta restaurerades och kompletterades 1947 och 1991.