Att välja gravplats

Minneslund
Varje aska sätts ner separat av förvaltningens personal (dock ej under vintermånaderna ). Inför varje sådan gravsättning måste anhöriga fylla i en blankett där de intygar att de tagit del av den information som gäller för minneslunden. Av erfarenhet vet man att val av minneslund ibland ifrågasätts i efterhand. Därför är det särskilt viktigt att väga för och nackdelar vid val av minneslund.

Det är ett helt anonymt gravskick som finns på alla våra kyrkogårdar utom Trosa land. Anonymt innebär att askan grävs ner någonstans inom minneslundens område, utan närvaro av anhöriga. Ofta säger man strös i minneslund, men det är bara på Trosa begravningsplats som askan sprides, på övriga kyrkogårdar grävs askan ned.

Spridning av aska
Att sprida den avlidnes aska är ett vackert alternativ till den traditionella gravsättningen. Askan får strös ut någon annanstans än på kyrkogården. Då krävs dock ett tillstånd från länsstyrelsen i det län där man önskar sprida askan. En enkel skrivelse skickas till länsstyrelsen där det framgår, dels att man är anhörig till den avlidne, den avlidnes personnummer och namn och var man önskar strö ut askan. Dödsbevis, som erhålles av skatteverket skall bifogas ansökan.

Askgrav
Gravplatsen får endast smyckas med snittblommor i vas, samt vintertid med ljus. Egen plantering får inte förekomma.

Att välja en askgrav förenar den traditionella gravplatsen med minneslundens skötselfrihet. Graven upplåts med en gravrättstid på 25 år och räknas från den senast gravsatta. Därefter har man rätt att förnya gravrätten i 15 års perioder, med en avgift, så länge man önskar Det blir en kostnad för gravplatsen eftersom kyrkogårdsförvaltningen står för plantering och skötsel Platsen förses med en natursten med en ingraverad namnplatta. I en askgrav finns det plats för två urnor. Anhöriga får närvara vid gravsättningen som kan ske året om.

Urngrav
Personalen öppnar graven. Ett band är fäst vid urnan för att underlätta nedsättningen. Anhöriga lägger ner en blomma, läser en dikt, säger några ord eller i tysthet sänker urnan. När man känner sig redo att lämna graven finns personal i närheten som fyller igen graven. Urngravar upplåtes med plats för fyra urnor. Det finns urngravar på samtliga våra kyrkogårdar Gravplatsen upplåtes på 25 år och räknas från senast gravsatt.. Där efter har man rätt att förnya gravrätten i 15 års perioder, med en avgift, så länge man önskar.  

Så här går en urnnedsättning till:
En traditionell urngrav ger möjlighet att ha en egen vald gravvård och möjlighet att själv plantera växter. När man valt urngrav är det vanligast att man lämnar kistan vid begravningsceremonin. När man känner sig redo har man urnnedsättning (man har ett år på sig från kremationsdatum ).

Kistgravplats
Kistgravar upplåtes vanligen med plats för två kistor. Kistgravar finns på alla våra kyrkogårdar. En kistgravplats upplåts på 25 år och gravrättstiden räknas 25 år efter senast gravsatt. Efter det har man rätt att förnya gravrätten i 15 års perioder mot en avgift så länge som man önskar. Nya kistor placeras intill befintligt stoft.

En traditionell kistgrav ger möjlighet att ha en egen gravsten och möjlighet att själv plantera växter. Vid kistbegravning är det vanligast att man gravsätter kistan i samband med begravningsceremonin (man har en månad på sig från dödsdatum till gravsättning).