Foto: Victoria Almén

Om oss

Svenska kyrkan i Trollhättan består av en församling som utgår från de fyra kyrkorna – Trollhättans kyrka, Götalundens kyrka, Skogshöjdens kyrka och Lextorpskyrkan som finns i olika stadsdelar runtom i Trollhättan. Trollhättans församling har ett rikt och varierat församlingsliv och utgör en av de större församlingarna i Skara stift.

Församlingen utgörs av de centrala delarna i Trollhättans stad och landsbygden väster om staden. I det området bor det ca 48 847 invånare varav drygt 47%, ca 23 048, av dessa är tillhöriga i Svenska kyrkan. 

Totalt har församlingen drygt 100 personer anställda, vilka arbetar indelade i sju olika arbetslag som leds av en arbetslags/verksamhetschef. Fyra av dessa arbetslag arbetar i församlingsverksamheten, ett arbetslag arbetar inom begravningsverksamheten och två arbetar stödjande med administration och fastighetsförvaltning. 

Inom församlingsverksamheten arbetar alla förekommande kategorier inom arbetslagen med olika uppgifter inom gudstjänst, undervisning, diakoni och mission. En del av personalen har specialuppgifter inom Sjukhuskyrkan, Universitetskyrkan och det sverigefinska arbetet.

Begravningsverksamheten innefattar begravningsplatserna; Håjum, Götalunden, krematoriet samt Hoppets och Ljusets kapell. Personalen för begravningsverksamheten sköter också utemiljön vid de övriga fastigheterna inom församlingen. 

Inom den administrativa enheten arbetar en blandad grupp av medarbetare som bemannar expeditionen, kommunikation, sköter ekonomi, personaladministration och all övrig administration som förekommer inom församlingen. De olika administratörerna tillsammans med fastighetsförvaltningen verkar stödjande till församlingens grundläggande uppgifter.