Foto: Sven Erik Falk

Om oss

Svenska kyrkan i Trollhättan består av ett pastorat där tre församlingar ingår – Trollhättan, Götalunden och Lextorp. Trollhättans pastorat är ett av de större pastoraten i Skara stift.

 Pastoratet utgörs av de centrala delarna av Trollhättans stad och landsbygden väster om staden. I det området bor det ca 48 672 innevånare och knappt 51 %, ca 24 880, av dessa är tillhöriga Svenska kyrkan.

Församlingslivet är rikt och varierat och utgår från de fyra kyrkorna – Trollhättans kyrka, Skogshöjdens kyrka, Götalundens kyrka och Lextorpskyrkan - och Kyrkans hus, som finns i olika stadsdelar av Trollhättan. Totalt har pastoratet ca 110 personer anställda, vilka arbetar indelade i sju olika arbetslag som leds av en arbetslags/verksamhetschef.

Fyra av dessa arbetslag arbetar i församlingsverksamheten, ett arbetslag arbetar inom begravningsverksamheten och två av dem arbetar stödjande med administration och fastighetsförvaltning.

Inom församlingsverksamheten arbetar alla förekommande kategorier inom arbetslagen med olika uppgifter inom gudstjänst, undervisning, diakoni och mission. En del av personalen har specialuppgifter inom Sjukhuskyrkan, Universitetskyrkan och sverige-finskt arbete.

Begravningsverksamheten innefattar begravningsplatserna, Håjum och Götalunden, krematoriet samt Hoppets och Ljusets kapell. Personalen för begravningsverksamheten sköter också  utemiljön vid de övriga fastigheterna inom pastoratet.

Inom den administrativa enheten arbetar en blandad grupp av medarbetare som bemannar expeditionen, sköter om ekonomi och personaladministration och all övrig administration som förekommer.  De olika administratörerna tillsammans med fastighetsförvaltningen verkar stödjande till pastoratets grundläggande uppgift.