Mer om oss

Omsorg om de sjuka är ett grunduppdrag för de kristna församlingarna. Ett uttryck för denna omsorg är det arbete som Sjukhuskyrkan utför.

Sjukhuskyrkan är ekumenisk och innefattar de olika kristna traditionerna i vårt land. Namnet betecknar inte en fysisk lokal, utan är ett samlingsnamn för kyrkornas verksamhet och de medarbetare som finns inom Sjukhuskyrkan. Ansvaret för Sjukhuskyrkan bärs av de lokala församlingarna i sjukhusets närområde. Svenska kyrkan, Trollhättans församling bidrar med 1 sjukhusprästtjänst och 2 sjukhusdiakontjänster och Frikyrkorna bidrar med 1 sjukhuspastorstjänst.

Den människosyn som sjukvården vilar på förutsätter en helhetssyn på människan. Helhetssynen tar hänsyn till fysiska, psykiska, sociala och andliga dimensioner hos den enskilde individen. Sjukhuskyrkans uppdrag är att i samverkan med sjukvården finnas med i tolkningen och förståelsen av sjukdom, lidande och död, så som detta avspeglas i den konkreta situationen.

Sjukhuskyrkans lokaler ligger mellan målpunkt A och B. Dit kan du komma för att prata med någon av oss, eller för att komma överens om en samtalstid.

Sjukhuskyrkan vill vara en samtalspartner för patienter, närstående och personal.

Sjukhuskyrkan vilar på kristen grund är till sin grundstruktur en diakonal och själavårdande verksamhet. Vårt uppdrag är att finnas till för människor som behöver någon att tala tro med, någon som har tid och som lyssnar utan att fly från det svåra. Sjukhuskyrkan möter på olika sätt frågorna, rädslan, vanmakten och oron inför framtiden. I mötet mellan människor kan kraft och hopp frigöras; det är viktigt att betona att mötet och samtalet alltid sker utifrån den enskildes perspektiv.

Sjukhuskyrkans symbol vill också spegla denna helhetssyn på människan.
Blomman från den avbrutna grenen vill visa att det finns nya möjligheter. Det som gått sönder eller skadats skall finna nya vägar till liv igen. Både den avbrutna grenen och sidoskottet är omslutna av korset. Så är vi alla alltid omslutna av Guds närvaro.

Sjukhuskyrkan är beredd att möta alla oavsett Livsåskådning. Vi samtalar gärna med dig. Om du vill så förmedlar vi gärna kontakter till andra personer i samhället, i din egen församling eller i ditt trossamfund.

Sjukhuskyrkans personal har tystnadsplikt och för inga journaler.

Vår personal

I Sjukhuskyrkans arbetslag finns det förutom yrkeskompetensen också kompetens bland annat inom: sjukhussjälavård, att möta människor i kris och katastrof, barn och unga i sorg, mångkulturella möten, suicidprevention, psykoterapi, avlastningssamtal och taktil massage.

Sjukhuskyrkan på Näl finns representerade i NU-sjukvården i ALS-team, PKL (Psykosocial kris ledning), Barnonkologi-team och processgrupp kring Barnperspektiv i vården.

Du når oss enklast på telefon via växeln: 010-435 00 00 och fråga efter Sjukhuskyrkan Näl, eller maila enl nedan:

Sjukhuskyrkans lokaler ligger mellan målpunkt A och B. Dit kan du komma för att prata med någon av oss, eller för att komma överens om en samtalstid.