Krisstöd/samtal

Målet med det psykosociala krisstödet är att underlätta för de drabbade så att de orkar se det inträffade, acceptera, förstå och bearbeta utifrån varje individs behov och förutsättningar.

Det inträffade kan inte göras ogjort hur smärtsam verkligheten än är.

Psykosocialt krisstöd innebär att möta de drabbade och deras anhöriga med stöd, bedömning, rådgivning och krissamtal där också existentiella frågor får finnas med.

Samtalskontaktens längd varierar allt från en enstaka kontakt till en längre tid.

Vi har ett tydligt barnperspektiv med Barn som anhöriga i fokus. Forskning visar på vikten av barn och ungdomars möjlighet till delaktighet vid svåra situationer. Sjukhuskyrkan finns gärna med som stöd.

I samband med sjukdom och svårare olyckshändelser aktualiseras ofta de andliga och existentiella frågorna hos dem som drabbas eller deras närstående. Behovet av samtalsstöd och andlig vägledning kan vara påtagligt, liksom önskemål om riter som knyter an till den religion en person bekänner sig till eller känner samhörighet med.

Sjukhuskyrkan är beredd att möta alla oavsett livsåskådning. Vi samtalar gärna med dig. Du är välkommen att ta kontakt med oss för att boka in ett stödsamtal eller en samtalsserie. Om du vill så förmedlar vi gärna kontakter till andra personer i samhället, i din egen församling eller i ditt trossamfund.

Samtal

När man själv eller en närstående drabbas av sjukdom, lidande och död blir frågorna om livets och lidandets mening ytterst angelägna. Att då ha en samtalspartner, någon att bolla tankar och frågor med, kan vara till stor hjälp. Du är välkommen att ta kontakt med oss för att boka in ett stödsamtal eller en samtalsserie.

Sjukhuskyrkans personal har tystnadsplikt och för inga journaler.

Har du önskemål om enskild nattvard, andakt och förbön så ta kontakt med Sjukhuskyrkan. Vi anpassar tid och plats efter situationen. Vi kan skapa ett ”heligt rum” kring en sjukhusbädd, samtalsrum eller i sjukhusets meditationsrum.