Gravsättning

Gravsättning betyder att en kista eller urna placeras i graven. Gravsättning av kista brukar ske i samband med begravningsakten. Att gravsätta är också att gräva ner askan i minneslund En urna gravsätts normalt några veckor efter begravningsceremonin, ibland med en kort andakt för de anhöriga, men den kan också ske utan anhörigas närvaro. Urnan måste gravsättas inom ett år. Det går också att gravsätta på annan ort. Kostnaden ingår i begravningsavgiften. Eventuella transportkostnader betalas dock av dödsboet till de nya förrättningsområdet. För att gravsättning ska kunna ske i annans förrättningsområde krävs att detta godkännes.
Om gravsättning skall ske på annan plats än begravningsplats, t ex spridning över vatten, i havet eller i naturen skall tillstånd sökas hos Länsstyrelsen i det län där det är meningen att gravsättningen skall ske

Tänk noga igenom valet av gravplats eftersom det krävs särskilda skäl att flytta en aska eller ett stoft. Ett särskilt skäl kan vara att sammanföra makar. Man får t ex inte flytta en urna från en gravplats till minneslund för att man inte längre kan sköta gravplatsen. För många människor är det också viktigt med en viss typ av gravsten, välj då en plats där det får lov att vara den typen av sten.
Rutiner vid gravsättning
I Trollhättan finns kvalitetsdokument som i detalj reglerar hur en gravsättning ska gå till. Arbetet följs upp kontinuerligt.