Götalundens begravningsplats, kulturminnesmärkt sten.
Foto: Ulf Sundberg

Götalundens begravningsplats

Götalunden är Trollhättans äldsta begravningsplats och är en liten oas belägen nära centrum.

Begravningsplatsen anlades 1834 och har sedan utvidgats i olika etapper. De äldsta kvarteren har fortfarande kvar den gamla stilen med täta rader av gravar och stor variation i gravarnas utformning. Här kan man se mycket av Trollhättans historia. Många kända trollhättebor ligger begravda här. Nämnas kan till exempel grundaren av Maria Alberts sjukhem, ingenjör Albert, Trollhättans förste kyrkoherde Magnus Åberg samt industrigrundare som Nydqvist, Holm och Stridsberg.
På de senare tillkomna kvarteren kan besökaren se både intressanta rumsbildningar och en mindre talldunge med urngravar. En minneslund anlades 1991 för att tillgodose även detta behov.
Många gravar på Götalundens begravningsplats är av kulturhistoriskt intresse och kommer att bevaras åt eftervärlden.
 

Den äldre delen av kyrkogården som utgörs av kvarteren Myrten, Kastanjen Ι och ΙΙ samt Ligustern har en öppen karaktär med spridda träd och stora gräsytor. En asfaltväg löper igenom hela begravningsplatsen. Det finns även grusgångar, vilket alla gångar tidigare varit, samt stenplattor lagda i gräs.
Den nyare delen är från 1940-talet som utgörs av kvarteren Granen, Oxeln Ι och ΙΙ samt Konvaljen Ι och ΙΙ är generellt en tätare med rygg- och rumsbildande häckar. Kvarteret Konvaljen Ι och ΙΙ har en del tallskog och gravar med slingrande gångsystem med karaktär av skogskyrkogård.

Gravkvarter

Detta på grund av den koleraepidemi som då härjade. Innan dess hade kyrkogården vid Gärdhems kyrka använts. De äldsta kvarteren har kvar sin gamla karaktär med täta rader av gravar och stor variation i utförandet. Många av gravarna är bedömda som kulturhistoriskt intressanta. Antal gravsatta är idag ca 6800 stycken fördelade på 9 kvarter. Begravningsplatsen är omgiven av stödmurar av stora kallmurade granitblock. Ovanpå muren finns olika typer av växtlighet exempelvis häckar. I nordväst finns en stor asfalterad parkering utanför muren. Kyrkogården omges av Trollhättans tätort, Götalundens kyrka och järnvägen.