Farliga gravstenar - information

Den svåra olyckan i Bollebygd 2011, där ett barn miste livet efter att ha fått en gravsten över sig, ledde till att bestämmelser och regler kring säker montering, belastningsprov och kontroll, ansvarsfördelning mm förtydligades. Under de senaste åren har tre barn omkommit på grund av lösa gravvårdar, nu senast i en olycka i Danmark.

Trollhättans pastorat vill göra allt för att en gravstensolycka inte ska ske hos oss. Nedan följer lite information kring gravstenssäkerheten hos oss.

Ansvar
Det är alltid gravrättsinnehavaren som är ansvarig för att gravstenen är monterad på ett säkert sätt. Om säkerhetsbrister kring en gravsten är kända av församlingen är vi också skyldiga att vidta de åtgärder som krävs för att ingen ska komma till skada. Det är församlingen som ansvarar för att begravningsplatsen är säker.

Kontroll
Församlingen utför löpande kontroller avseende gravvårdens (gravstenens) stabilitet och säkerhet. Kontroller görs också om allmänhet eller personal uppmärksammar att säkerheten kan vara tveksam. Gravvårdens stabilitet uppmäts enligt nationella riktlinjer.

 Åtgärder med riskfyllda gravstenar
När det bedöms att säkerhetsbrister finns, där inte omgående åtgärd krävs sätts en ”kontaktskylt” upp på gravplatsen och innehavaren kontaktas per brev. Om bedömningen är att gravstenen utgör en akut fara sätts en ”kontaktskylt” upp på gravplatsen och innehavaren kontaktas per brev. Gravstenen lyfts försiktigt ner, med handkraft eller maskin, och läggs med texten uppåt.

Du kan läsa mer på följande länkar:

Svenska kyrkan:
www.svenskakyrkan.se/gravstensmontering-och-kontroll

Centrala gravvårdskommittén:
www.skkf.se/start/cgk