Begravningsavgift

Begravningsverksamheten är en samhällsuppgift. I Trollhättan är det Svenska kyrkan som ansvarar för denna verksamhet, oavsett om den avlidne tillhör Svenska kyrkan eller inte.

För att utföra dessa samhällsuppgifter får Svenska kyrkan ta ut en avgift, begravningsavgift som nu är gemensam för hela landet.

Begravningsavgiften

Den finansierar begravningsverksamheten för alla folkbokförda i Sverige, oavsett inkomst, bostadsort eller ålder. Alla måste gravsättas.

Begravningsverksamhet är alla de olika åtgärder som har direkt samband med förvaltningen av de allmänna begravningsplatserna. Där ingår att anordna och hålla tillräckligt antal gravplatser, att ta emot stoft för förvaring och visning, att sköta gravsättning och kremering samt att kunna tillhandahålla en lämplig lokal för begravningsceremoni utan religiösa symboler.
Utöver detta ingår att hålla personal, byggnader, maskiner och allt annat som behövs för verksamheten, inte minst att anlägga, sköta och vårda begravningsplatser. Dock ingår inte kostnad för gravskötsel i avgiften.
Begravningsavgiften som nu är gemensam för hela landet är 0,253 % av den beskattningsbara inkomsten. Hur mycket du betalar kan du se på ditt besked om din slutliga skatt.

Vad får jag för min begravningsavgift?

  • gravplats eller motsvarande på allmän begravningsplats  under en tid på 25 år

  • gravsättning inklusive gravöppning, återfyllning och iordningställande av en öppnad grav

  • transporter från det att vi övertagit ansvaret för stoftet till dess att gravsättning har skett, med undantag av transport för gravsättning på annan ort, om inte transporten beror på ett avtal om tillhandahållande av särskilda gravplatser

  • kremering

  • lokal för förvaring och visning av stoftet

  • lokal för begravningsceremoni utan religiösa symboler

  • skötsel av kyrkogårdens/begravningsplatsens allmänna ytor

  • nyanläggningar, vård och underhåll även av kulturhistoriskt värdefulla gravvårdar

Begravningsombud

När kyrkan och staten skildes åt år 2000 utsåg Länsstyrelsen begravningsombud vars uppgift är att företräda och tillvarata intressen för de personer som inte tillhör Svenska kyrkan. Vårt begravningsombud heter Bo Sandell.


De tjänster som är utan kostnad i den församling där vi är folkbokförda har vi också rätt att få i annan församling i Sverige om tillgången till gravplatsmark medger det. Ett dödfött barn kan också få gravplats eller motsvarande och kan därmed gravsättas på samma villkor trots att ingen folkbokföring skett.