Att välja grav

När man ska välja gravplats är det flera frågor att tänka igenom och det finns olika möjligheter på de olika begravningsplatserna.

Via kyrkogårdsexpeditionen får du hjälp att välja gravplats. Den avlidnes egen önskan ska så långt möjligt följas vid val av gravplats. 

Gravrätt

Gravrätt, alltså rätten till en gravplats, upplåts idag på 25 år. Dödsboet skall gemensamt ta ställning till vem eller vilka som skall registreras som gravrättsinnehavare. Det är gravrättsinnehavaren som bestämmer bland annat vilka som får gravsättas i gravplatsen. Gravrätten kan förnyas efter gravrättstidens utgång. Gravrätten kan också överlåtas eller återlämnas. Alla förändringar måste anmälas till kyrkogårdsexpeditionen. Om en gravrättsinnehavare avlider skall dödsboet anmäla ny gravrättsinnehavare inom sex månader.Som gravrättsinnehavare har man ansvaret för att gravplatsen hålls i ett värdigt skick. Har man ingen möjlighet att sköta platsen själv, går den tjänsten att köpa genom förvaltningen.

Gravar, gravplatser

Det är viktigt att de efterlevande är överens vid val av gravplats. Med respekt för den avlidna ska en gravsättning alltid betraktas som definitiv och gravfriden ska värnas. Om de efterlevande är tveksamma är det bättre att vänta med gravsättningen än att riskera att det blir fel. Urnan kan förvaras avgiftsfritt hos kyrkogårdsförvaltningen upp till ett år. När man ska välja gravplats är det flera frågor att tänka igenom och det finns olika gravtyper på de olika begravningsplatserna. Du hittar mer information detta under Håjums begravningsplatsoch Götalundens begravningsplats. Via kyrkogårdsexpeditionen får du hjälp att välja gravplats.

Visning av gravplatser

Inför val av gravplats är anhöriga/närstående välkomna att kontakta kyrkogårdssexpeditionen för ytterligare information och för att boka en tid för visning av tillgängliga alternativ.

Brist på mark

Trollhättans kyrkogårdsförvaltning kan tyvärr inte tillhandahålla kistbegravningsplats för avliden som inte är folkbokförd inom Trollhättans församlings område.
Det är akut brist på begravningsmark inom församlingens gränser.

I dagsläget och den förutsebara framtiden är begravningsmarken inom församlingen på väg att ta slut och Trollhättans församling måste prioritera de som enligt lag skall beredas gravplats inom förvaltningsområdet som utgör församlingens gränser.

Detta gäller enbart kistgravar inom förvaltningsområdet som utgörs av Götalundens och Håjums begravningsplatser. Urngravar är fortfarande möjligt att tillhandahålla inom den förutsebara framtiden även för de som inte bor inom församlingen.

Begravningslagen 1990:1144 2 kap §3

Skyldigheten att tillhandahålla gravplats

3 §   På en allmän begravningsplats ska gravplats beredas dem som vid dödsfallet var folkbokförda på en fastighet inom församlingen eller kommunen. De som vid dödsfallet var folkbokförda enbart i kommunen och kommunen inte är begravningshuvudman, eller under rubriken utan känd hemvist, ska beredas gravplats på en allmän begravningsplats som tillhandahålls av den begravningshuvudman inom vars förvaltningsområde de senast var folkbokförda

Om tillgången på gravplatsmark medger det, får också andra beredas gravplats där. Lag (2013:379).

Då tillgången på begravningsmark inte medger det kan Trollhättans församling inte tillhandahålla kistgravplatser åt de som inte är folkbokförda inom förvaltningsområdet.

Trollhättans församling arbetar med att hitta en lösning men det är mycket stor brist på lämplig mark inom området.

Utlämning av urnor

Urnutlämningar till Håjum och Götalundens begravningsplatser bokar du på 0520-47 30 00. Urn utlämningar till övriga orter bokar du på 0520-47 30 07, Utlämningen görs i expeditionen på Håjums begravningsplats, Gärdhemsvägen 35.

Etiska regler gravsättning