Askgravplats Håjum

är ett alternativ för gravsättning som speglar ett mellanting av konventionell gravplats och minneslund. Gravskicket finns för att tillgodose framtida önskemål och möta dagens efterfrågan om nya möjligheter. Graven upplåts på 25 år (kan förlängas) för minst fem askor. Namnplatta med den avlidnes namn, födelse- och dödsdatum fastsättes. Inskriptionen bekostas av gravrättsinnehavaren.

Den gemensamma askgravplatsen är en gravplats med ett antal gravar. Varje sådan grav täcks av en stenplatta - ca 35 x 35 cm. På stenplattorna monteras, genom kyrkogårdsförvaltningens försorg, speciellt utformade, gjutna bronsplattor med de gravsattas namn, födelse- och dödsdatum. Varje grav möjliggör gravsättning av fem askor. Varje aska är innesluten i ett särskilt hölje.
De anhörigas ombud beslutar under hand, i samråd med kyrkogårdsförvaltningen, vilka ytterligare högst fyra askor som kan gravsättas.
Skötsel och smyckning
På gravplatsen finns planteringsytor som förvaltningen sköter. Besökare får medverka till smyckning med snittblommor och ljus. Förvaltningen anvisar plats för dessa och hur de kan anordnas. Vissna blommor och rester av ljus tas bort av förvaltningens personal.
Kostnad
Kyrkogårdsförvaltningen sköter den gemensamma askgravplatsen. 25-åriga gravskötselavtal gäller. Priset för sådant avtal redovisas i årlig reviderad prislista. Vid varje ny gravsättning debiteras kostnad för askhölje, namnplatta samt kompletterande kostnad för skötsel upp till 25 år. Önskas namnplatta med namnteckning tillkommer ytterligare kostnad. Betalning sker mot faktura
Sommarblommor vid askgravplats
Foto: Ulf Sundberg