Gravskötsel

En välskött begravningsplats är en plats som ger ro och tillfälle till eftertanke. Skötsel av enskild grav, upplåten med gravrätt, bekostas inte av begravningsavgift eller kyrkoavgift utan det är gravrättsinnehavaren som är ansvarig för gravskötseln. 

Vi erbjuder skötsel av graven. Då tar vår personal hand om graven och ser till att den är välskött året om. Gravrätt finns dock inte på gravar med gemensam smyckning. 

För de gravskick som kräver skötsel erbjuder vi två olika avtal och ser till att den är välskött året om. Man kan välja mellan 1-årsavtal per kalenderår, vilket automatiskt förlängs med ett år i taget tills avtalet sägs upp eller ett avräkningsavtal (flerårsavtal). Då betalas ett belopp vid avtalstecknandet. En årlig avgift för uppdraget dras från kapitalet så länge pengarna räcker.

1-årsavtal

Avtalet gäller 1 år (kalenderår) med automatisk förlängning med 1 år i taget om avtalet inte sagts upp. Faktura skickas ut i början av året (eller vid nyteckning) med 30 dagars förfallotid. Priserna på produkter och tjänster som ingår i 1-årsavtalen justeras årligen. Skötseln startar efter full betalning erhållits.

Avräkningsavtal (flerårsavtal)

Beloppet betalas vid avtalstecknandet. Årlig avgift för överenskommet uppdrag dras från kapitalet så länge pengarna räcker. Dock är förvaltningen bara skyldig att garantera att beloppet räcker 60% av den tänkta skötseltiden. Tilläggsbetalningar kan göras under avtalets gång om så önskas.

Det är naturligtvis även möjligt att beställa rengöring, plantering och dylika arbeten på era gravplatser mot timdebitering.