Gravskick

Enligt begravningslagen tillåts i Sverige idag huvudsakligen tre gravskick:
*Kista eller aska på bestämd plats
*Placering av aska i minneslund
*Spridning av aska

Urngrav
Ett gravskick med kremering antingen före eller efter ceremonin. Anhöriga kan välja att vara närvarande vid urnsättningen. Urnsättningen sker oftast efter kremeing. För att få en stund att samla sig tillhandahålls ett stämningsfullt urnutlämningsrum där man kan få en stund tillsammans före urnsättningen. Gravsten är valfritt. Gravsmyckningen sker på den enskilda gravplatsen.

Kistbegravning
Ett gravskick utan kremering. Anhöriga är oftast närvarande vid nedsänkning av kistan direkt efter ceremonin. Kistan täcks av jord. Valet av gravplats beror på det tilltänkta antal kistor/urnor som ska placeras där, en ensamgrav eller t.ex. en familjegravplats. Gravsten är valfritt. Gravmyckningen sker på den enskilda gravplatsen.

Askgravplats
Den enskilda gravplatsen markeras med en minnessten och anhöriga kan delta vid gravsättningen. Man tecknar ett 25 årsavtal där en graverad platta samt skötsel ingår. Gravsmyckning sker antingen på den enskilda gravplatsen eller på gemensam smyckningsplats, beorende på vilken typ man väljer.

Kistlund
Ett gravskick utan kremering. På samma sätt som man kan gravsätta aska i en lund kan man gravsätta en kista i en kistgravlund. Gravsmyckningen sker på gemensam plats. Man tecknar ett 25-årsavtal där skötsel och minnessten ingår.

Minneslund
I minneslund grävs askan ner på anonym plats. Det finns en gemensam smyckningsplats för blommor och ljus.

Spridning
Man kan få tillstånd att sprida askan till havs eller på land. För detta krävs tillstånd som man ansöker om hos länsstyrelsen.

Muslimsk begravning
På Norra kyrkogården finns ett kvarter avsett och anpassat för muslimska gravplatser.