Församlingsinstruktion

Församlingsinstruktion 2016 för Trelleborgs församling

Omvärldsbeskrivning

1. Beskrivning

I Trelleborgs stad, som till största delen även är Trelleborgs församling, bor per den 1 januari 2015 ca 25,000 invånare. I kommunen bor 43,000 invånare – en stigande siffra. Man beräknar att kommunen 2028 kommer att ha ca 50,000 invånare.

Medelinkomst och utbildningsnivå är lägre än medelsnittet i Sverige och arbetslösheten något högre än riksgenomsnittet (9 %).
Andelen förtidspensionärer högre än riksgenomsnittet (6,6 %) och företagsklimatet inte särskilt inbjudande: ranking 253 av 290 kommuner enligt Sveriges Kommuner och Landsting.

Trelleborgs församling hade vid samma tid ca 16,000 kyrkotillhöriga. Man kan konstatera, att antalet utträden ur församlingen sedan år 2000 är något lägre än i församlingar av motsvarande storlek i Lunds stift; dock stigande. Befolkningsmässigt har Trelleborgs församling en hög åldersstruktur med många äldreboenden – VOMS.

Kommunen brottas med allvarlig bostadsbrist och en svag befolkningsökning,
ca 1 % per år mot riksgenomsnittet ca 2 %. Man beräknar att fram till 2028 behöver ca 3,200 bostäder nyproduceras. Trelleborgshem producerar ca 50 lägenheter/per år och ca 10 % av alla ungdomar som bor hemma skulle vilja flytta till eget boende.

Inom församlingen finns medborgare från mer än 60 länder.
Trelleborgs församling gränsar till mindre församlingar, vilka utgör såväl tätorter, slättland som kustland. Trelleborgs stad har förändrats från att vara en sluten, mindre industristad till en mångkulturell ”port till kontinenten” och en kommun för boende, varvid främst storstadsregionen Malmö/Köpenhamn och E6:ans utbyggnad till motorväg haft bidragande orsaker. Ca 85,000 personer anländer med båt varje år och dagligen lämnar 2,000 (!) lastbilar staden.

December 2015 etableras pågatåg Trelleborg – Malmö - Köpenhamn. I staden fortsätter utbyggnad och planering för nya konjunkturcykler och i kommunen flyttas hamnen, Sveriges andra hamn efter Göteborg-Brofjorden, österut. Staden kommer att fortsätta att utvecklas som bostadsstaden och hamnstaden samt bli mer och mer en stad i regionen.

Barnperspektivet:

Ekonomiskt utsatta barn beräknas enligt barnombudsmannen
uppgå till ca 20 %.

Barn i familjer med särskilt låg inkomststandard beräknas till 9 %.

Barn i familjer med försörjningsstöd/bistånd är ca 7 %.

Barn med lagförda brott ligger så högt som 33 %.

Grundskolans mål når endast 84 % av barnen.

Möjligen kan siffran 15 % sättas som siffra för barn som ”av olika anledningar” lever i utsatthet i vår församling, socialt/ekonomiskt.

2. Utmaningar och möjligheter

Man kan, med visst fog, beskriva Trelleborgs församling som en missionsstation i ett sekulariserat samhälle. Samtidigt lever traditionell statskyrka sida vid sida med sekularisering. Varje besökare till vår församling har samma frågor med sig: Varför är jag här på jorden, vad händer sedan och är jag älskad?

Pendlingen ökar och räddar därmed den starka strukturomvandlingen från industristad till förstad: 9,059 pendlar UT varje dag och 3,514 pendlar IN varje dag. Samtidigt är detta en identitetskris i en stad som ännu inte släppt tanken på att vara ”staden med gummifabriken”. Här kan kyrka som global möjlighet peka på ett annorlunda mönster.

Kommunen är största arbetsgivare med 3,800 anställda. Största privata arbetsgivare är Trelleborgs gummifabrik med endast 325 anställda. Företag inom tillverkning och utvinning har sjunkit från 23 till 15 % (2003-2013) - en stor social och diakonal utmaning.

Under samma tid har självförsörjningsgraden sjunkit till 71,7 % 2013 och andelen förvärvsarbetande 20-64 år har stigit med 1 % till 77 %.
Män har som mönster att utflytta mer med arbete som skäl och kvinnor flyttar mer med utbildning som skäl. Flyttning sker mest i åldrarna 19-24 år.

Antalet aktiva i andra samfund, Equmeniakyrkan, Pingstkyrkan och Frälsningsarmén, torde landa på sammanlagt ca 300 organiserade medlemmar. Antalet ortodoxa trosbekännare är ca 1,100, antalet katoliker ca 1,400 och bland många andra religioner ca 2,500 muslimer. F.n. pågår ett samarbete kring ”nystartsarbete – EFS”.

Den 29 maj 2015 invigdes en muslimsk begravningsplats i samarbete med Bosnjakiska muslimska församlingen.

I Trelleborgs Kristna Råd/TKR finns ett gemensamt arbete. Församlingen får anses ha goda kontakter med såväl andra kristna ur olika samfund som med bekännare från så gott som alla andra religioner.

Trelleborgs församling har ett rikt församlings- och kulturarbete, en komplicerad och skiktad social situation samt ett omfattande samarbete med kommun och övrigt samhällsliv.

Ensamkommande flyktingbarn, EU-migranter samt på senare tid stora flyktinggrupper från Mellanöstern är grupper som församlingen mer och mer
kommer i kontakt med. Hela arbetslaget kan sägas vara dagligt i möte med det diakonala ropet. Att ”se människan” blir ett naturligt svar i dessa möten.

Programförklaring

1. Identitet

Se Människan (Johannesevangeliet 19:5)
och vandra med henne…
från nöd till glädje Påskens tomma grav
från isolering till delaktighet Diakoni och häkte
från skuld till förlåtelse Vuxenväxande
från liten till stor Barn- och familj
från värk till växt Konfirmander/unga
från brustenhet till helhet Sjukhus
från vilsenhet till sammanhang
När livet går mot höst med dopet som grund från Gudomligt till mänskligt och tillbaka igen.
Se människan – Jesus.
Se människan – dig själv.
Se människan – din nästa.
Orden ”Se människan” är en nyckel för hela kyrkans uppdrag.
Se människan betyder att se Gud, Gud som blev människa i Jesus Kristus. Genom honom har Gud gjort sig känd för oss. Han är med oss här idag, han är med i vårt gudstjänstliv, han är med i undervisning och mission och han är med i det diakonala arbetet.
Det betyder att varje gång jag ser en annan människa, då ser jag Jesus Kristus vilande i henne.
Ser jag honom, då ser jag mig själv. Ser jag mig själv, då ser jag alla andra människor i mig själv och jag ser Kristus i mig.

2. Uppdraget för de närmaste fyra åren

Trelleborgs församling har två ben: Tradition och vision. Sekulariseringen ökar och vi måste vara tydliga med evangelium. Vårt språk måste vara begripligt enkelt och ändå ”bottna i nåden”, samtidigt som vi ”skapar i världen”.

I kommunikationen och informationen behöver vi använda olika sorters arbetssätt. Alla vägar måste prövas!

Vi ska sträva efter att vara kyrka i världen inte av världen, att ge människor vad de behöver.

Sakramenten är mysterium som inte kan begripas och förstås med bara ord. Det ordlösa måste även få andra ”ord” av typen symboler och tystnad.

I Trelleborgs församling ska de utsatta få sätta ord på sin nöd. Samarbetet med samhället måste ständigt fördjupas, den profetiska rösten ständigt höras.

Allting vi gör ska gå hand i hand med vårt budskap - musik och förkunnelse. I söndagens huvudgudstjänst vill vi fördjupa och förstärka samspelet mellan teologin och musiken.

Mångkulturella samhället – tro: Jesus säger: ”Följ mig bort till en öde trakt så att ni kan vila er lite”. Oavsett var man kommer ifrån, är man välkommen till denna plats. Människan är fridlyst och heligförklarad utav Gud; principen om allas lika värde är gudomlig och evig, likaså hennes rätt till skydd och vila.

Mångkulturella samhället – tradition: Kultur är, liksom tron, till sitt väsen en ständig process; oavbrutet möts, förenas och förgrenas kulturer – på arbetsplatser, i det offentliga rummet, i hemmet, i kyrkan – ja, överallt där människor möts. Kultur föder tradition, och tradition ger stabilitet och stärker band och sammanhållning både lokalt och globalt. Det är vårt uppdrag att bejaka rikedomen i det mångkulturella, att förvalta de kyrkliga traditionerna och att utifrån tid och kontext erbjuda människor möjlighet till andlig vila och fördjupning i trons mysterium.

Församlingen vill, inte minst, beakta barnperspektivet, vara en röst för den som inte själv kan föra sin talan.

3. Den grundläggande uppgiften

Ska vi se människan måste vi också förstå att vi verkar i en församling där snart sagt alla mänskliga önskemål, brister, tillgångar och tillkortakommanden samspelar. Medarbetarsamlingar och arbetsplatsmöten blir då inte bara logistik utan också i än hög grad strategi. Att vandra med människan kan då tydligare synliggöras i utmaningen "evangelisk luthersk kyrka med krympande resurser".

Gudstjänst

Gudstjänsten är församlingens centrum, utgångspunkt, uppdrag och angelägenhet. Med sakramenten, Jesu närvaro i dop och nattvard, får människor mötas i församlingens många gudstjänster. Människovärdet i centrum!

Arbetet med att involvera fler ideella, unga och vuxna, i arbetet skall utvecklas. Församlingens andliga tradition är en kvardröjande folkkyrka, en tillgång, utmaning och en risk att tappa fokus kring bekännelsen.
• från skuld till förlåtelse

Genom dopet föder Gud oss till nytt liv, för oss in i sin kyrka och ett liv i förening med Honom. Därför är det församlingens ambition är att nå ut till alla nyblivna föräldrar med inbjudan till dop och tydlig information. Dopljus, dopängeln och barnens bibel till alla blir kontaktpunkter för att förverkliga doppastoralen.

Vigselgudstjänsten är platsen där brud och brudgum är ett tecken på Kristi kärlek till sin kyrka och församling. Trelleborgs församling vill vara platsen där könsneutralt äktenskap bejakas.

Musiken når dit orden inte når. Den läker sargade själar och är en källa till andlig förnyelse. Den kyrkomusikaliska verksamheten i församlingen är en utomordentlig form för kommunikation av det kristna budskapet samt för att skapa stillhet eller understryka karaktären av fest i kyrkan.

Utifrån "Se människan" ser vi hur den sekulariserade individen mer och mer använder musiken som en kommunikation med Gud, också i de fall kontakten kan förefalla hastig eller ytlig. Här finns mer att reflektera kring och utveckla.
• från nöd till glädje
• från skuld till förlåtelse

Undervisning

Barn- och familjeverksamheten får lov att vara en rast- och mötesplats bortom de krav som kan upplevas i samhället, ett tryggt alternativ till den hårda vardagen i samhället i övrigt. "Se människan i alla hennes åldrar!"
• från liten till stor

Ungdomsverksamheten i Trelleborgs församling ska ta sig uttryck i de huvuduppgifter som är församlingens uppdrag för att göra erbjudandet om Guds rike genom Jesus Kristus känt bland ungdomar:
- Ungdomsverksamheten ska arbeta med en gudstjänstatmosfär där tonåringar och unga vuxna väcks i frågan om Guds avsikt med den enskilda individen.
- Individuell förberedelse för dop, konfirmation eller allmän trosfördjupning ska vara lättillgänglig.
- Verksamheten ska möta den existentiella fattigdomen och erbjuda information och dialog i t ex skolans eller kommunens verksamheter.
Konfirmandverksamheten skall, med dopet som grund, utgöra en upptäcktsresa, som ger möjligheten att söka svar på de frågor som bl.a. handlar om liv och död. Vi lever nu i utmaningen att bibehålla och förstärka.
• från värk till växt

Vuxenverksamheten är mötesplatser där vi bl.a. kan samla kraft och styrka, fördjupa och pröva vår tro samt diskutera livet och dess innehåll.
Vi gör det bl.a. genom att t.ex. ha grupper som livsvandringsgrupp, frälsarkransgrupp, meditationsgrupp, bibelstudie- och pilgrimsvandringsgrupp
• från skuld till förlåtelse

Diakoni

Diakonin är "vår tro i handling". Behovet av uppsökande verksamhet i hemmen eller i andra boendeformer kommer att öka i takt med att äldre alltmer vårdas i sina egna boenden. Församlingens kulturutbud har också en diakonal aspekt.
Drog- och alkoholmissbruk och våld i nära relationer är en särskild utmaning för församlingen.
• från isolering till delaktighet

Sjukhuskyrka, Häkte och Sverigefinskt arbete ingår i vårt arbete utifrån att möta alla i vår församling. Arbetet för en hållbar utveckling skapar hos den enskilda individen en skapelseteologisk trygghet och förvaltarskapets glädje.
• från brustenhet till helhet
• från vilsenhet till sammanhang

Mission

Begreppet Mission skall genomsyra hela vår verksamhet. I alla möten finns det missionerande draget att göra Jesus känd, älskad och mottagen.
Genom att vara en episkopal kyrka delar vi också Lunds stifts vision och vi upptäcker i formuleringen "Du lät din Son visa oss vägen till Dig och din Ande inspirera oss", ett uttryck för Guds tilltal till människan och ett naturligt nerslag i vår egen kontext: Se människan.