Foto: Svenska kyrkan Tranås

Om specialpedagogens roll

Tranås pastorat

Svenska kyrkan i Tranås bedriver barnomsorg med tre förskolor och ett fritidshem. I dessa verksamheter arbetar jag, Chatarina Bergfoth och jag arbetar som vikarierande specialpedagog.

Vad gör då en specialpedagog? Enkelt uttryckt ska mitt arbete bidra till utveckling av den dagliga miljön som barnen vistas i. Det kan gälla den rent fysiska miljön både inne och ute, men också att tillsammans med personalen utforma arbetsmetoder för att alla barn ska ges så goda förutsättningar som möjligt till att utvecklas och lära i förskolan/fritidshemmet. Det kan ibland vara lite av ett detektivarbete, eftersom vi alla är unika med alldeles egna sätt att förstå och hantera världen på.

Handledning av pedagoger kring bemötande/förhållningssätt, tips om material och kompetensutveckling är också en del av mitt uppdrag. Behöver något barn särskilda insatser kan jag finnas där som stöd för såväl barnet som för vårdnadshavare och personal. Alla enskilda insatser görs alltid i samråd med vårdnadshavare.

Som specialpedagog besöker jag våra förskolor och fritidshem regelbundet och är med i den vardagliga verksamheten, det gör att jag lär känna både den och barnen väl.

Jag har kontinuerliga träffar med BHV, Familjeverksamheten och kommunens specialpedagoger och ibland även barnhabiliteringen. Där delger vi varandra tips och erfarenheter och vi får möjlighet att diskutera dilemman vi stöter på i våra arbeten. Med föräldrarnas tillåtelse händer det att BHV, Familjeverksamheten och barnhabiliteringen tar kontakt med mig. Det kan vara frågor om t.ex. hörsel, språkutveckling, motorisk utveckling, beteende, stöttning i föräldrarollen etc.
Ett mycket bra samarbete där vi med hjälp av våra olika kompetenser får en helhetssyn på barnet och kan på så sätt ge det stöd som behövs.

Jag har ett mycket varierande och roligt arbete – barn är fantastiska!!

Vårt arbete utgår från Skollagen, läroplan för förskolan, Lpfö -18 och fritidshemmens läroplan Lgr 11/2017 och FN:s barnkonvention.

Är det något du funderat på som du vill fråga mig om så ring mig gärna.

 

vikarierande specialpedagog

Chatarina Bergfoth
Telefon: 0140-674 36
epost: chatarina.bergfoth@svenskakyrkan.se