Foto: Johannes Frandsen/ikon

Om du eller ditt barn ska döpas hos oss

Hur och varför behandlar vi era personuppgifter?

Dop av barn
Ett barn får döpas när båda vårdnadshavarna begär att ett barn ska döpas till kristen tro. För att dopprocessen ska inledas så tar antigen bjuder pastoratet in till dop eller så tar vårdnadshavarna kontakt med Tranås pastorat.

Inbjudan skickas enbart till barn med en eller flera vådnadshavare som är medlemmar i Svenska kyrkan. Uppgifter om sådana barn gallras vid utgången av barnets fjärde levnadsmånad eller när vårdnashavare innan dess begär att gallring ska ske.

Uppgifter om vårdnadshavare
Dina personuppgifter behandlas av oss med stöd av vårt berättigande intresse av att kunna kontakta dig för ändamål som rör dopet, ink. för att inhämta ditt och ev annan vårdnadshavares samtycke till dop.

Dop av vuxen
För att dopprocess ska inledas tar dopkandidaten kontakt med Traås pastorat.


Uppgifter om dopkandidaten

· Vi behöver personuppgifterna för att planera och genomföra dopet. Detta inkluderar inledande bokning av dopsamtal, anteckningar som förs under dopsamtalet och vad som sägs under den kyrkliga handlingen. Behandlingen utförs med stöd av att du ska kunna ingå ett avtal (kyrkoordningens stadgar) för dopkandidatens räkning.
· Vi kommer att efter dopet föra in dopkandidaten i vårt medlemsregister. Behandlingen utförs med stöd av avtal (kyrkoordningens stadgar) som du genom ditt dop ingår alternativt som vårdnadshavare genom barnets dop ingår för barnets räkning.
· Med ditt alterntivt vårdnadshavares (för barn) samtycke kan dopkandidatens namn läsas upp i kyrkan vid efterföljande söndags gudstjänst.

Om du alternativt vårdnadshavare inte lämnar dopkandidatens personuppgifter till oss kan personen inte döpas.


Uppgifter om faddrar
Om en fadder anges kommer hen att antecknas under dopsamtalet och bevaras i dopboken för historiska ändamål. Registreringen utförs med stöd av 19 kap. 7 § Kyrkooordningen, vilken ses som ett avtal gentemot medlemmar i Svenska kyrkan. Bevarandet sker med stöd av arkivändamål av allmänt intresse.

 

Vilka personuppgifter behandlar vi?

För dig som ska döpas rör det vanligtvis om namn, personnummer, telefonnummer, e-postadress, adress, datum för dop, namn på ev. fadder och religiös övertygelse.

För barn som ska döpas rör det sig vanligtvis om namn, personnummer, datum för dop, namn på ev. fadder och religiös övertygelse.

För vårdnadshavare rör det sig vanligtvis om namn, personnummer, civilstatus, e-postadress, telefonnummer och postadress.

För ev. fadder rör det sig om fadderns namn och namn på den döpte.

Uppgifter om genomfört dop indikerar den döptes religiösa övertygelse, vilket är en känslig personuppgift. Vi behandlar denna känsliga uppgift i egenskap av en icke vinstdrivande förening med religiöst syfte i vilken den döpte blir medlem genom sitt dop. Vi kommer inte att lämna ut uppgifter om den religiösa övertygelsen till någon utanför Svenska kyrkan utan ditt samtycke.

 

Hur länge behandlar vi personuppgifterna?
Vissa uppgifter om dopet kommer att sparas i en så kallad dopbok, vilken bevaras för arkivändamål av allmänt intresse. I dopboken anges bl.a. uppgifter om barnet, vårdnadshavarna och ev. fadder. underlag till dopboken gallras dock efter 20 år.

Uppgifter i medlemsregistret bevaras så länge du/ditt barn är medlem i Svenska kyrkan och tre månader efter ev utträde. Anmälningar och bevis om utträde bevaras.

Dina rättigheter

Vi ansvarar för att dina personuppgifter behandlas korrekt och i enlighet med lag