Om du är vår leverantör

Hur och varför behandlar vi dina personuppgifter?

När vi köper in varor eller tjänster behandlar vi personuppgifter om dig som är kontaktperson hos leverantören för att vi ska kunna fullgöra våra skyldigheter enligt köpe- eller tjänsteavtalet. 

Om du företräder en enskild firma gör vi detta med avtalet som laglig grund. 

Om du är kontaktperson i en organisation motiveras hanteringen av vårt berättigande intresse av att kunna kontakta dig och fullgöra vår del av avtalet gentemot din arbetsgivare. 

Vi hanterar även dina personuppgifter för att uppfylla en rättslig förpliktelse i bokföringslagen att spara bokföringsunderlag. 

Vi kan komma att diarieföra handlingar som inkommer till eller upprättas hos oss. Dina personuppgifter kan även komma att lämnas ut i enlighet med den inomkyrkliga offentlighetsprincipen, vilket framför av 11 § lagen om Svenska kyrkan. 


Vilka perssonuppgifter behandlar vi? 
De personuppgifter vi behandlar är vanligen namn, telefonnummer, e-postadress, eventuell befattning samt vilken organisation du tillhör. Om du företräder en enskild firma behandlar vi även ditt personnummer. 


Hur länge behandlar vi personuppgifterna?
Dina uppgifter sparas under den tid som krävs för att vi ska kunna uppfylla avtalet gentemot dig. Betalningsunderlag sparas av oss i upp till åtta år för att efterleva bokföringslagens krav på bevarande. 


Vilka andra får ta del av dina personuppgifter?
Vi kan komma att dela dina uppgifter med vår revisor och revisionsbyrå. 

 

Dina rättigheter

Vi ansvarar för att dina personuppgifter behandlas korrekt och i enlighet med lag