Foto: Malin Wrigstad/ikon

Medlem i Svenska kyrkan

Hur och varför behandlar vi dina personuppgifter?

Om du är medlem i Svenska kyrkan och bosatt inom Tranås pastorats område behöver vi behandla vissa av dina personuppgifter. 

Vi behöver dina personuppgifter på följande grunder: 

> För att vi ska kunna fullgöra avtalet mellan oss - det inkluderar bl.a. att ta ut avgifter, skicka ut relevant information och tillhandahålla dig de tjänster och den medlemsvård du har rätt till. 

> Vi skickar varje år in uppgifter om dig till Skatteverket i enlighet med 5 § i lagen (1999:291) om avgift till registrerat trossamfund och 16 § lagen (1998:1593) om trossamfund. Endast de uppgifter skickas som är nödvändiga för att ta ut kyrkoavgift. Behandlingen utförs med stöd av en rättslig förpliktelse och ett viktigt allmänt intresse

> Inför kyrkliga val kan dina personuppgifter komma att hanteras för att du ska kunna rösta i valet. Behandlingen utförs med stöd av 38 kapitlet i kyrkoordningen, vilken ses som ett avtal mellan Svenska kyrkan och dig som medlem. 

> Om du som medlem får barn kommer ditt barns namn och personnummer att registreras hos oss så att vi kan skicka ut en inbjudan till dop. I ett sådant fall registreras även din egen civilstatus. Om du inte anmäler intresse för dop gallras dess upggifter vid utgången av barnet fjärde levnadsmånad, eller när du begär det. Uppgifterna behandlas med stöd av 19 kap. 8 1 i kyrkoordningen, vilken stadgar att information om möjligheten till dop ska skickas ut till alla medlemmar vars barn är yngre än sex månader. Kyrkoordningen ses som ett avtal mellan Svenska kyrkan och dig som medlem. 

> Direktinbjudan till konfirmation går varje år till medlemmar och medlemmars barn som ska fylla 15 år nästkommande år. Personuppgifterna hämtas från kyrkobokföringen och folkbokföringen (Skatteverket). Behandlingen utförs med stöd av vårt berättigande intresse av att erbjuda medlemmar i årkurs 8 att konfirmera sig. 

Uppgift om medlemskap är en känslig personuppgift. Vi behandlar normalfallet denna känsliga personuppgift med stöd av att vi är en icke vinstdrivande förening med religiöst syfte i vilken du är medlem. Vi kommer inte att lämna ut uppgifter om ditt medlemskap till någon utanför Svenska kyrkan utan ditt samtycke, förutom om utlämnandet är nödvändigt och i enlighet med lag. 

 

Vi kan komma att diarieföra handlingar som inkommer till eller upprättas hos oss. Dina personuppgifter kan även komma att lämnas ut i enlighet med den inomkyrkliga offentlighetsprincipen, vilket framgår av 11 § lagen om Svenska kyrkan. 

Svenska kyrkan på nationell nivå har också viss information hur personuppgifter behandlas om dig som medlem inom Svenska kyrkan. Du kan hitta den informationen här. 

 

Vilka personuppgifter behandlar vi?
De uppgifter vi behandlar om dig är huvudsakligen namn, personnummer, dop/medlemskap, adress och ibalnd telefonnnummer och e-postadress. 


Hur länge behandlar vi personuppgifterna? 
Om du lämnar Svenska kyrkan gallras dina personuppgifter ur kyrkobokföringen senast tre månader därefter. Anmälningar och bevis om in- och utträden ur Svenska kyrkan bevaras dock för arkivändamål. Beroende på hur du engagerat dig i vår versakmhet kan det finnas vissa personuppgifter som bevaras för akrivändamål. För mer information om detta hänvisar vi dig till repektive informationstext om våra olika verksamhetsdelar. 


Vilka rättigheter har du? 
Tranås pastorat ansvarar för hanteringen av dina personuppgifter. För information om dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen, se sidan Dina rättigheter. Där hittar du även kontaktuppgifter till oss och vårt dataskyddsombud. 

 

 

Dina rättigheter

Vi ansvarar för att dina personuppgifter behandlas korrekt och i enlighet med lag