En flätad kärra full med grenar.
Foto: Josefine Korhonen

Gravskötsel

En vacker och välvårdad begravningsplats är för många en plats som ger ro och tillfälle till eftertanke.

Gravstensprovning och gravstenssäkring

Vi genomför kontirnueligt gravstensprovning på Torshälla gamla och nya kyrkogård. Om vi vid provningen ser att en gravsten inte svarar upp mot ställda krav säkrar vi gravstenen med hjälp av påle och plastband. Observera att detta är en tillfällig lösning. En permanent lösning måste göras inom ett år, annars kommer stenen att läggas ned.

Den permanenta lösningen kan göras av gravrättsinnehavaren själv alternativt av entreprenör, exempelvis ett stenhuggeri.

Har ni frågor? Kontakta:
Hans Öberg, kyrkogårdsföreståndare
Telefon: 016-35 85 16
E-post: hans.oberg@svenskakyrkan.se

Bakgrundsinformation
Ansvaret på begravningsplatsen är delat, församlingen ansvarar för säkerhet och arbetsmiljö för de som vistas och arbetar på begravningsplatsen, medan grav gravrättsinnehavaren ansvarar för gravplatsen och gravstenen. Det är gravrättsinnehavaren som äger gravstenen och är därför ansvarig för att den uppfyller gällande krav.

På grund av att ett flertal olyckor med gravstenar inträffat, har Svenska kyrkan beslutat att en provning av gamla gravstenar är nödvändig. Detta för att säkra våra begravningsplatser på ett sätt som förhindrar att fler sådana olyckor inträffar.

 

 

Gravskötsel

Det är kyrkogårdsförvaltningen tillsammans med gravrättsinnehavaren som har ansvaret för skötseln av begravningsplatsen. Enligt begravningslagen ansvarar gravrättsinnehavaren för att hålla sina gravar i vårdat och värdigt skick och kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för övriga delar av kyrkogården. Som gravrättsinnehavare kan du välja att sköta dina gravar själv eller ge församlingen grundskötseluppdraget.

Vem är gravrättsinnehavare?
Gravrättsinnehavare är den som är tecknad som innehavare i församlingens gravregister. Det är gravrättsinnehavaren som avgör om andra personer får begravas i samma grav, t.ex. i en familjegrav. Flera personer kan vara gravrättsinnehavare.

Det här ingår i begravningsavgiften:   

  • Kostnad för gravplats i 25 år.
  • Gravöppning inklusive återfyllnad.
  • Iordningställande av gravplats.
  • Transport av kistan från bisättningslokal till ceremonilokal, till krematorium och till begravningsplats inom förvaltningsområdet.
  • Kremering.
  • Lokal för visning av stoft.
  • Lokal för begravningsceremoni utan religiösa symboler.
  • Skötsel och underhåll av allmänna ytor och byggnader på kyrkogården.

 

Skötsel ingår inte i begravningsavgiften
I samband med att staten och Svenska kyrkan skildes åt blev gravrättsinnehavaren själv ansvarig för vård och underhåll av anhörigas gravplatser, det ingår inte längre i begravningsavgiften. Du ansvarar även för att uppfylla gällande säkerhetskrav.

Eget ansvar för skötseln
Om du som gravrättsinnehavare väljer att sköta graven själv, och ett grundskötselavtal inte tecknas utgår ingen avgift. Du ansvarar då för bl.a. regelbunden klippning av gravrabatt, att grusytan hålls fri från ogräs, samt säkerheten.

Vi delar ansvaret för säkerheten
Torshälla församling ansvarar för säkerhet och arbetsmiljö för dem som vistas och arbetar på begravningsplatsen, medan gravrättsinnehavaren ansvarar för gravplatsen och gravstenen. Det är gravrättsinnehavaren som äger gravstenen och är därför ansvarig för att den uppfyller gällande krav. D.v.s. att gravstenen står säkert. De gravar som efter kontroll brister i säkerhet måste åtgärdas. Gravrättsinnehavare som blir berörda kommer att kontaktas via brev.


Du kan beställa olika tjänster mot en kostnad:

Grundskötsel
Torshälla församling  erbjuder gravrättsinnehavare att teckna avtal för grundskötsel till priset av 225 kr/gravrätt. 
Då ingår klippning av gräs eller skötsel av grusyta på gravplatsen. Borttagning av vissna snittblommor samt höst- och vårstädning. Även kantklippning runt gravvård och rabatt ingår. 
 
Gravskötsel
I gravskötselavtalet ingår underhåll av rabatt och blommor framför gravstenen. Du kan välja mellan två olika planteringsalternativ. Gravskötselavtalet innefattar plantering av blommor, luckring, rensning, vattning, gödsling och jordkomplettering.