En flätad kärra full med grenar.
Foto: Josefine Korhonen

Gravskötsel

En vacker och välvårdad begravningsplats är för många en plats som ger ro och tillfälle till eftertanke.

Gravskötsel

Det är kyrkogårdsförvaltningen tillsammans med gravrättsinnehavaren som har ansvaret för skötseln av begravningsplatsen. Enligt begravningslagen ansvarar gravrättsinnehavaren för att hålla sina gravar i vårdat och värdigt skick och kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för övriga delar av kyrkogården. Som gravrättsinnehavare kan du välja att sköta dina gravar själv eller ge församlingen grundskötseluppdraget.

Vem är gravrättsinnehavare?

Gravrättsinnehavare är den som är tecknad som innehavare i församlingens gravregister. Det är gravrättsinnehavaren som avgör om andra personer får begravas i samma grav, t.ex. i en familjegrav. Flera personer kan vara gravrättsinnehavare.

Det här ingår i begravningsavgiften:   

  • Kostnad för gravplats i 25 år.
  • Gravöppning inklusive återfyllnad.
  • Iordningställande av gravplats.
  • Transport av kistan från bisättningslokal till ceremonilokal, till krematorium och till begravningsplats inom förvaltningsområdet.
  • Kremering.
  • Lokal för visning av stoft.
  • Lokal för begravningsceremoni utan religiösa symboler.
  • Skötsel och underhåll av allmänna ytor och byggnader på kyrkogården.

I samband med att staten och Svenska kyrkan skildes åt blev gravrättsinnehavaren själv ansvarig för vård och underhåll av anhörigas gravplatser, det ingår inte längre i begravningsavgiften. Du ansvarar även för att uppfylla gällande säkerhetskrav.

Grundskötsel 

I grundskötselavtalet ingår klippning av gräs på gravplatsen. Borttagning av vissna snittblommor samt höst- och vårstädning. Även kantklippning runt gravvård och rabatt ingår. Om inte grundskötselavtal tecknas har gravrättsinnehavaren skötselansvaret för graven.

Priset för grundskötsel är 235 kr/år 

Grund- och Gravskötsel

I gravskötselavtalet ingår underhåll av rabatt och blommor framför gravstenen. Du kan välja mellan två olika planteringsalternativ, som du ser nedan. Gravskötselavtalet innefattar plantering av blommor, luckring, rensning, vattning, gödsling och jordkomplettering. Grundskötsel ingår i detta avtal, läs ovan.

Alternativ ett

Vårblommor och sommarblommor, samt grundskötsel, 1 205 kr/år

Alternativ två

Vårblommor, sommarblommor och vinterkrans/vinterbukett, samt grundskötsel, 1 365 kr/år

Avtalsalternativ - för både grund- och gravskötsel

Ettårsavtal

Förlängs med ett år i taget och faktureras årligen.

Avräkningsavtal 

Gravrättsinnehavaren betalar in ett valfritt belopp, till exempel
5 000 kr. Kostnaden för det aktuella skötselavtalet dras sedan av årligen tills hela beloppet är förbrukat.

Både års– och avräkningsavtalet har årlig indexuppräkning.

Uppsägning av ettårsavtal

Löpande skötsel gäller ett kalenderår och förlängs automatiskt med ett år i taget, om inte avtalet sägs upp eller så länge gravrätten pågår. Uppsägning skall ske senast tre månader före avtalets utgång.

Avslutning av avräkningsavtal

Avtalet avslutas när gravrättsinnehavarens saldo är noll. Gravrättsinnehavaren kan då välja att teckna ett nytt avtal, ettårsavtal eller avräkningsavtal.

Eget ansvar för skötseln

Om du som gravrättsinnehavare väljer att sköta graven själv, och ett grundskötselavtal inte tecknas utgår ingen avgift. Du ansvarar då för bl.a. regelbunden klippning av gravrabatt, att grusytan hålls fri från ogräs, samt säkerheten.

Vi delar ansvaret för säkerheten

Torshälla församling ansvarar för säkerhet och arbetsmiljö för dem som vistas och arbetar på begravningsplatsen, medan gravrättsinnehavaren ansvarar för gravplatsen och gravstenen. Det är gravrättsinnehavaren som äger gravstenen och är därför ansvarig för att den uppfyller gällande krav. D.v.s. att gravstenen står säkert. De gravar som efter kontroll brister i säkerhet måste åtgärdas. Gravrättsinnehavare som blir berörda kommer att kontaktas via brev.

Planteringstider

Planteringen av vårblommor sker i slutet av april. Sommarplanteringen inleds i juni och höststädning påbörjas i oktober.

 

 

 

 

 

 

Två pinnar, en med röd markering och en helt silvrig
Foto: Josefine Korhonen

Vad betyder pinnen vid gravstenen?

Silver - Grundskötsel

Röd - Grund- och Gravskötsel

 

Gravstensprovning och gravstenssäkring

Vi genomför kontirnueligt gravstensprovning på Torshälla gamla och nya kyrkogård. Om vi vid provningen ser att en gravsten inte svarar upp mot ställda krav säkrar vi gravstenen med hjälp av påle och plastband. Observera att detta är en tillfällig lösning. En permanent lösning måste göras inom ett år, annars kommer stenen att läggas ned.

Den permanenta lösningen kan göras av gravrättsinnehavaren själv alternativt av entreprenör, exempelvis ett stenhuggeri.

Bakgrundsinformation

Ansvaret på begravningsplatsen är delat, församlingen ansvarar för säkerhet och arbetsmiljö för de som vistas och arbetar på begravningsplatsen, medan grav gravrättsinnehavaren ansvarar för gravplatsen och gravstenen. Det är gravrättsinnehavaren som äger gravstenen och är därför ansvarig för att den uppfyller gällande krav.

På grund av att ett flertal olyckor med gravstenar inträffat, har Svenska kyrkan beslutat att en provning av gamla gravstenar är nödvändig. Detta för att säkra våra begravningsplatser på ett sätt som förhindrar att fler sådana olyckor inträffar.