Foto: Josefine Korhonen

Begravningsplatser

Gamla- och Nya kyrkogården samt minneslunden är alla vackra platser där du och dina anhöriga kan finna stillhet.

Begravningsplatser på Torshälla kyrkogårdar

Torshälla församling erbjuder olika former av gravsättning på våra kyrkogårdar.  Ni kan välja mellan urngravplats, kistgravplats eller anonym gravsättning i minneslund.
 
Nya kyrkogården
Kapellet på Nya kyrkogården är vackert belägen i slutet av en allé. Gravplatsen togs i bruk år 1891 på mark avstyckad från kyrkoherdebostället Bjällersta. Drygt åttio år senare utvidgades kyrkogården på området öster om kapellet, man byggde samtidigt nya arbetslokaler på markerna.  Kyrkogården är uppdelad i kistgravsområden, urngravsområden och minneslund.

Minneslunden
Minneslunden som möter besökaren vid kyrkogårdens infart, ligger på en glest trädbevuxen kulle. Ifrån minneslundens centralplats har man utsikt över kyrkogård, kapell och övriga byggnader.
Minneslunden är en gemensam gravplats som används om anonym gravsättning önskas. Askan nedgrävs utan markering eller notering om läge, anhöriga deltar inte vid gravsättningen.

Tårbjörken och Tårpilen
Tårpilen och Tårbjörken finns på Torshälla nya kyrkogård. I dessa urngravskvarter tillkommer inga nya gravar och planteringsytan sköts av kyrkogårdspersonalen. Här kan de anhöriga lämna lösa blommor i vas, gravlyktor och vinterkransar som en hälsning.

Gamla kyrkogården
Mellan Torshälla kyrka och den Nya kyrkogården ligger den Gamla kyrkogården. Här tillkommer inga nya gravar, men befintliga familjegravar kan fortfarande användas. Torshälla församlings första kyrkogård låg kring sockenkyrkan. När den blev för trång, köpte församlingen mark av Nyby gård till den nya kyrkogården år 1863, som idag kallas för den Gamla kyrkogården.

Torshälla församling söker gravrättsinnehavare. Ta med skylten men låt pinnen sitta kvar.

Gravrättsinnehavare sökes

Vi söker gravrättsinnehavare till gravplatser i Torshälla. Om inte kyrkogårdsförvaltningen får kontakt med anhöriga finns risk att gravplatsen betraktas som återlämnad till huvudmannen.

Delgivning
Vi söker gravrättsinnehavare till gravplatser på Torshälla kyrkogårdar.

Huvudmannen för begravningsverksamheten är skyldig att föra gravbok eller gravregister där det ska anges namn, personnummer och adress på den eller dem som gravplatsen upplåtits, överlåtits eller gått över till. Det innebär att huvudmannen ska föra register över gravrättsinnehavare.

Vilka gravar gäller det?
De gravar som berörs av denna delgivning är försedda med en skylt (se bild ovan) med uppmaning att kontakta kyrkogårdsförvaltningen. Via listorna nedan kan du se en förteckning över de gravplatser som försetts med skyltar.

Så får du kontakt med oss:
Kansli, Eva Carlsson 016-35 85 03
Kyrkogårdsföreståndare, Hans Öberg 016-35 85 16
E-post: torshalla.forsamling@svenskakyrkan.se

Du som vill veta om denna delgivning berör dig eller om du verkligen är antecknad som gravrättsinnehavare ska kontakta kyrkogårdsförvaltningen. Kontakta oss senast 30.11.2019, se telefonnummer ovan.

Får inte huvudmannen kontakt med anhöriga kommer gravplatserna att betraktas som återlämnad till huvudmannen. Det medför att gravanordningen kan tas bort.

Torshälla den 15.05.2019

 

Gravrättsinnehavare sökes till dessa gravrätter, se dokument.

Gravstensprovning och gravstenssäkring

Vi genomför kontinuerligt gravstensprovning på Torshälla gamla och nya kyrkogård. Läs gärna mer här.