Behandling av personuppgifter i samband med vigsel

Om ni ska viga er hos oss - hur och varför behandlar vi era personuppgifter?

För att viga er behöver vi era personuppgifter.

Vi behöver personuppgifterna för att planera vigselceremonin, vilket inkluderar exempelvis bokning av lokal och resurser för vigseln, anteckningar som förs under vigselsamtalet och vad som sägs under den kyrkliga handlingen. Behandlingen utförs med stöd av det avtal ni anses ingå genom att boka vigsel hos oss. Om ni är skrivna i ett annat pastorat/församling kommer era personuppgifter att behandlas även där.

För att vigas i Svenska kyrkan krävs som huvudregel att en i paret är medlem i Svenska kyrkan. När vi gör den kontrollen behöver vi därför behandla uppgifter om medlemskap för minst en av er. Detta gör vi med stöd av 23 kap. 1 a § kyrkoordningen, vilken ses som ett avtal för dess medlemmar. Uppgifter om medlemskap i Svenska kyrkan är en känslig personuppgift. Vi behandlar i normalfallet denna känsliga personuppgift med stöd av att vi är en icke vinstdrivande förening med religiöst syfte i vilken en av er eller båda två är medlem/-mar. Vi kommer inte att lämna ut uppgift om medlemskap till någon utanför Svenska kyrkan utan medlemmens samtycke, förutom om utlämnandet är nödvändigt och i enlighet med lag.

För att kunna vigas behöver ni lämna in intyg om hindersprövning och vigselintyg från Skatteverket. Behandlingen utförs som ett led i myndighetsutövning i enlighet med 4 kap. 5 § äktenskapsbalken.

Efter vigseln lämnas ett vigselbevis till er. Underrättelse om vigseln skickas även till Skatteverket. Dessa behandlingar utförs som ett led i myndighetsutövning i enlighet med 4 kap. 7 och 8 §§ äktenskapsbalken.

Vi kan komma att diarieföra handlingar som inkommer till, eller upprättas hos, oss. Era personuppgifter kan även komma att lämnas ut i enlighet med den inomkyrkliga offentlighetsprincipen, vilket framgår av 11 § lagen om Svenska kyrkan.

Om ni inte lämnar era personuppgifter till oss kan ni inte vigas hos oss.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Bokning av vigsel görs vanligtvis via ett formulär på Torsby pastorats webbplats, eller via e-post eller telefon. Personuppgifterna lämnas av den som bokar vigseln.

De uppgifter vi behandlar om er är namn, personnummer, adress, telefonnummer, e-post, civilstånd och eventuellt medlemskap i Svenska kyrkan.

Hur länge behandlar vi personuppgifterna?

Vigselbokningen ligger kvar i vårt bokningssystem i två år. Vissa uppgifter om vigseln kommer att sparas i en så kallad vigselbok, vilken bevaras för arkivändamål av allmänt intresse. Underlag till vigselboken gallras dock efter fem år.

Vilka andra får del av era personuppgifter?

Prästen som förrättar vigseln är självständigt ansvarig för att skydda de personuppgifter denne får tillgång till inom ramen för detta uppdrag. Vanligtvis sparar prästen uppgifter om den kyrkliga handlingen i sin egen dokumentation, exempelvis i en pärm. Om ni har frågor om detta går det bra att kontakta Torsby pastorat eller berörd präst direkt.

Era rättigheter

Ni har enligt dataskyddsförordningen rätt att få ett utdrag av de personuppgifter som vi behandlar om er samt information om hur vi behandlar dem, under förutsättning att ni kan styrka era identiteter. Ni har även rätt att begära rättelse eller komplettering av de personuppgifter som vi behandlar om er. Under tiden vi kontrollerar om uppgifterna är korrekta kan ni begära att behandlingen av era personuppgifter begränsas.

Om ni anser att vår behandling av era personuppgifter är olaglig eller inte sker på ett korrekt sätt har ni rätt att inge ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). Läs mer på IMY:s webbplats.

Kontakt

Om ni har frågor om vår behandling av era personuppgifter, hör av er till Torsby pastorat på telefon 0303-20 68 40 eller skicka ett mejl till torsby.pastorat@svenskakyrkan.se