Behandling av personuppgifter i samband med barndop

Om ditt barn ska döpas hos oss - hur och varför behandlar vi era personuppgifter?

Ett barn får döpas när båda vårdnadshavarna begär att ett barn ska döpas till kristen tro. Det finns två sätt för dopprocessen att inledas: antingen bjuder församlingen/pastoratet in till dop, eller så kontaktar vårdnadshavarna själva pastoratet för bokning av dop.

Inbjudan skickas enbart till barn med en eller flera vårdnadshavare som är medlemmar i Svenska kyrkan. Uppgifter om sådana barn gallras vid utgången av barnets fjärde levnadsmånad eller när vårdnadshavare innan dess begär att gallring ska ske.

Är ingen av vårdnadshavarna medlem i Svenska kyrkan behöver de vända sig till Torsby pastorat för att boka tillfälle för dop.

Uppgifter om vårdnadshavare

Dina personuppgifter behandlas av oss med stöd av vårt berättigade intresse av att kunna kontakta dig för ändamål som rör dopet, inklusive för att inhämta ditt och eventuell annan vårdnadshavares samtycke till dop.

Vi kan komma att diarieföra handlingar som inkommer till eller upprättas hos oss. Dina personuppgifter kan även komma att lämnas ut i enlighet med den inomkyrkliga offentlighetsprincipen, vilket framgår av 11 § lagen om Svenska kyrkan.

Uppgifter om barnet

Vi behöver ditt barns personuppgifter på följande grunder:

  • Vi behöver personuppgifterna för att planera och genomföra dopet. Detta inkluderar inledande bokning av dopsamtal, anteckningar som förs under dopsamtalet och vad som sägs under den kyrkliga handlingen. Behandlingen utförs med stöd av att du ska kunna ingå ett avtal (kyrkoordningens stadgar) för barnets räkning.
  • Vi kommer efter dopet att föra in ditt barn i vårt medlemsregister. Behandlingen utförs med stöd av det avtal (kyrkoordningens stadgar) som du genom ditt barns dop ingår för barnets räkning.
  • Med vårdnadshavares samtycke kan barnets namn samt datumet för dopet även göras tillgängligt på en dopduva i ett dopträd eller en dopfisk i ett dopnät i kyrkan där barnet döptes.
  • Året efter dopet kommer vi, med stöd av intresseavvägning, att använda dina kontaktuppgifter för att skicka en inbjudan till dopfest. Behandlingen utförs med stöd av vårt berättigade intresse att utföra medlemsvård genom att skicka sådana inbjudningar.

Om du inte lämnar ditt barns personuppgifter till oss kan barnet inte döpas.

Vi kan komma att diarieföra handlingar som inkommer till, eller upprättas hos, oss. Barnets personuppgifter kan även komma att lämnas ut i enlighet med den inomkyrkliga offentlighetsprincipen, vilket framgår av 11 § lagen om Svenska kyrkan.

Uppgifter om genomfört dop och medlemskap i Svenska kyrkan är känsliga personuppgifter. Vi behandlar i normalfallet dessa känsliga personuppgifter med stöd av att vi är en icke vinstdrivande förening med religiöst syfte i vilken den döpte blir medlem genom sitt dop. Vi kommer inte att lämna ut uppgifterna om religionstillhörighet till någon utanför Svenska kyrkan utan vårdnadshavarens samtycke, förutom om utlämnandet är nödvändigt och i enlighet med lag.

Uppgifter om eventuell fadder

Namn på eventuella faddrar kommer att föras in i våra system efter dopet och deras uppgifter kommer att sparas i den så kallade dopboken för alltid. Registreringen utförs med stöd av 19 kap. 7 § Kyrkoordningen, vilken ses som ett avtal gentemot medlemmar i Svenska kyrkan. Bevarandet sker med stöd av arkivändamål av allmänt intresse.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Anmälan till dop görs vanligtvis via ett formulär här på webbplatsen, via
e-post eller telefon. Här hittar du webbformuläret.
Personuppgifterna lämnas av den som gör dopanmälan.

För vårdnadshavare rör det sig vanligtvis om namn, personnummer, postadress, telefon/mobilnummer, e-postadress, civilstånd, om man är döpt och konfirmerad samt om man är medlem i Svenska kyrkan.

För barn rör det sig om namn, personnummer, postadress, datum för dop, namn på eventuell fadder och religiös övertygelse.

För eventuell fadder rör det sig om fadderns namn och namn på den döpte.

Hur länge behandlar vi personuppgifterna?

Dopbokningen ligger kvar i vårt bokningssystem i två år. Vissa uppgifter om dopet kommer att sparas i en så kallad dopbok, vilken bevaras för arkivändamål av allmänt intresse. I dopboken anges bland annat uppgifter om barnet, vårdnadshavarna och eventuell fadder. Underlag till dopboken gallras efter 20 år.

Uppgifter i medlemsregistret bevaras så länge ditt barn är medlem i Svenska kyrkan och tre månader efter ett eventuellt utträde. Anmälningar och bevis om utträde bevaras.

Dopduvor och dopfiskar tas ned efter ett år eller när samtycke tas tillbaka.

Vilka andra får del av era personuppgifter?

Prästen som förrättar dopet är självständigt ansvarig för att skydda de personuppgifter denne får tillgång till inom ramen för detta uppdrag. Vanligtvis sparar prästen uppgifter om den kyrkliga handlingen i sin egen dokumentation, exempelvis i en pärm. Om ni har frågor om detta går det bra att kontakta Torsby pastorat eller berörd präst direkt.

Dina rättigheter

Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att få ett utdrag av de personuppgifter som vi behandlar om dig och ditt barn samt information om hur vi behandlar dem, under förutsättning att du kan styrka din identitet.

Du har även rätt att begära rättelse eller komplettering av de personuppgifter som vi behandlar om dig och ditt barn. Under tiden vi kontrollerar om uppgifterna är korrekta kan du begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas.

Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter är olaglig eller inte sker på ett korrekt sätt har du rätt att inge ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). Läs mer på IMY:s webbplats.

Kontakt

Om du har frågor om vår behandling av dina eller ditt barns personuppgifter, hör av dig till Torsby pastorat på telefon 0303-20 68 40 eller skicka ett mejl till torsby.pastorat@svenskakyrkan.se