Gravskötsel

Gravskötsel och gravsmyckningsavtal

På våra kyrkogårdar har man möjlighet att teckna avtal för plantering och vattning av blommor enl. nedan: 

1 årigt avtal som innehåller:
Årlig plantering av sommarblommor, höstplantering, vattning och rensning  970 kr 
Bevattningslåda ingår.

5 årigt avtal som innehåller:
Årlig plantering av sommarblommor, höstplantering, vattning o rensning    4850 kr
Bevattningslåda ingår.

1 årigt avtal som innehåller:
Vattning och rensning. Bevattningslåda bekostas av beställaren.                  500 kr

Priserna avser 2019.

Årliga avtal förlängs automatiskt med ett år i taget under gravrättstiden
från den 1 mars varje år.
Faktura gällande årliga avtal skickas ut under våren.
Prishöjning sker årligen med 3 % enligt beslut i Torps församlings Kyrkofullmäktige.

Insatta medel enligt avtalet förvaltas av Torps församlings kyrkoråd
enligt regler antagna av Torps församlings kyrkofullmäktige.
T
orps församling antager sig rätten till ändring i avtalet vad beträffarden direkta skötseln, val av blommor, typ av bevattning etc.
Talan mot Torps församling ang avtalet framföres till Torps församlingskyrkoråd vid eventuell tvist i anledning av skötsel enligt avtalet prövas den av allmän domstol.

Ovanstående upprättat förslag har underställts Svenska Kyrkans Församlings- förbund /juridiska enheten/ för yttrande. Förslaget har i sin helhet godkänts.