Illustration över två hus och en kyrka som symbol för ett samhälle.
Foto: Illustratör Susanne Engman

Lokalförsörjningsplanering

Svenska kyrkan gör just nu en omfattande översyn av sitt fastighetsinnehav, och skapar nya modeller för planering och förvaltning av fastigheter och det gemensamma kulturarvet.

BAKGRUND

Arbetet är ett resultat av kyrkomötets beslut från 2016 om att kyrkan ska ta ett gemensamt ansvar för fastigheter, kyrkor och ekonomiska utjämningssystem för att frigöra resurser till det grundläggande uppdraget och minska de ekonomiska effekterna av att antalet medlemmar successivt blir färre.

MÅL

Målsättningen är en effektiv och långsiktigt hållbar fastighetsförvaltning som bidrar till funktionella lokaler för kyrkans olika verksamheter, låg påverkan på klimat och miljö, och som samtidigt sparar på ekonomin. Då kan Svenska kyrkan fortsätta fira gudstjänst, berätta om kristen tro, arbeta för ett värdigt liv och en bättre värld för alla, och ta ansvar för det kyrkliga kulturarvet.

​TIDPLAN

Lokalförsörjningsplanen ska var klar till den 1 januari 2022 och omfattar 10 år.

Det är kyrkofullmäktige som beslutar om lokalförsörjningsplanen och detta beslut sker förhoppningsvis i november 2021.

ARBETSGRUPP

Töreboda pastorat har nyligen börjat arbetet med att ta fram en lokalförsörjningsplan och arbetsgruppen består av projektledare, kyrkoherde, fastighetsansvarig samt några förtroendevalda. Gruppen kommer kontinuerligt kommunicera hur planen och arbetet fortskrider.

en omfattande process

Pastoratets fastighetsbestånd omfattar idag 62 fastigheter (både mark och byggnader).

Att upprätta en lokalförsörjningsplan är en process i flera steg, till exempel:

  • samla in statistisk över hur mycket lokalerna nyttjas,
  • vad det kostar per nyttjad timma och vad det kostar totalt,
  • vilket underhållsbehov krävs på 10 års sikt,
  • vilka kostnaderna för att värma upp byggnaderna är,
  • vilken verksamhet ska finnas om 10 år,
  • vilka miljömål ska finnas.

När all faktainsamling är gjord behöver konsekvensanalyser göras och ev. åtgärder planeras. 

Det är viktigt att påpeka att det i nuläget inte finns några beslut om eventuell försäljning eller likande.

Kyrkobyggnaderna har särställning

Kyrkobyggnadernas särställning ska beaktas i planen. Kyrkorna och det kyrkliga kultur­arvet som helhet representerar en av de mest värdefulla inslagen i kulturmiljön. Det gäller också begravningsplatser och kyrktomter. De kulturella värdena ska vårdas och underhållas på rätt sätt.

Detta hindrar inte att vissa kyrkor på sikt kanske måste stängas på grund av för lite nyttjande. Andra lokaler som till exempel vissa församlingshem och andra byggnader måste pastoratet planera och ta beslut om att ev. sälja, kanske hyra ut eller ev. förändra på annat sätt.

 

Vill du veta mer?

Klicka dig vidare nedan eller kontakta projektledare Jane Bäckman (e-post).

Äldre kvinna tänder höga ljus längst fram i kyrkan.

Gemensamt ansvar

Genom att ta ett gemensamt ansvar för fastigheter, kyrkor och ekonomi kan Svenska kyrkan fortsätta sprida kristen tro och arbeta för en bättre värld även när medlemmarna blir färre och de ekonomiska resurserna mindre .