Barnhänder
Foto: Alex & Martin/IKON

Barn • Ungdom • Familj

Barn och ungdomar har en självklar plats i kyrkan. De får på sina villkor upptäcka livet med Gud genom gudstjänst, musik och grupper.

Svenska Kyrkans Unga

I Töreboda pastorat bedriver Svenska Kyrkans Unga barn- och ungdomsverksamheten. Där finns olika grupper och körer.

Barn i gudstjänsten

Barn är självklart välkomna i gudstjänsterna. Om barnen tröttnar på att sitta still så kan de gå runt och titta lite. I en del kyrkor finns en liten lekhörna eller leksakspåsar att låna.

”Jesus sa: Låt barnen komma hit till mig och hindra dem inte: Guds rike tillhör sådana som de. Och han tog dem i famnen, lade händerna på dem och välsignade dem.”

Den texten läses vid dopet. Det öppnar för gemenskapen med Jesus, som får bli en person för barnet. Han blir synlig genom julens evangelium och påskens berättelse. Han får finnas som en person att dela hemligheter med, vara till tröst och glädje. Jesus får vara barnets medvandrare i livet. Jesus sa: ”Jag är med er alla dagar till tidens slut”.

Mötesplatser för barn

I pastoratet finns många mötesplatser för barn och ungdomar. Barnen har en särställning i kristen tro och uppmärksammas särskilt i Svenska kyrkans verksamhet.

Svenska kyrkan har en öppenhet för barnen där de får känna omtanke, värme och att känna sig hemma. Där var och en är älskad för sin egen skull. Jesus hade många vänner, både barn och vuxna, och varje barn får vara en av Jesu vänner och höra till Guds familj.

barns rätt till andlighet

FN:s barnkonvention är svensk lag sedan 1 januari 2020. När det gäller religion så har barnet rätt att undersöka sin andlighet och vara en del av trosbaserade sammanhang. Därför har artikel 14 – barnets rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet – särskild bäring för Svenska kyrkan. Religionsfrihet handlar både om frihet från religiöst tvång och om rätten till tradition och sammanhang, där livets frågor kan ställas och existentiell trygghet kan sökas.

Barn har rätt till ett andligt sammanhang. Där får de kunskap och verktyg så att de självständigt kan ta ställning i livsfrågor. En del människor är av uppfattningen att barn inte kan värja sig mot indoktrinering av religion. Kyrkan menar att det inte finns någon ideologifri värld. Risk för skadlig påverkan finns alltid, inte bara i trossamfund. Den som inte förankras i någon tradition har sämre förutsättningar att värdera alternativ. Att helt bortse från religion är inte heller en neutral utgångspunkt.