Att vara gravrättsinnehavare

Här kan du läsa om vad det innebär att vara gravrättsinnehavare

Gravrättsinnehavare och gravrättstid
Enligt Begravningslagen måste gravrättsinnehavare finnas till gravplatsen. En eller flera kan inneha gravrätten.

Endast den som genom släktskap eller på annat sätt har anknytning till den avlidne gravrättsinnehavaren eller till någon som är gravsatt inom gravplatsen får utses till gravrättsinnehavare. 
Vid gravsättning förnyas gravrätten med 25 år, när den tiden går mot sitt slut skickar vi ut en förfrågan om förnyelse om 15 år. Det är kostnadsfritt att förnya/förlänga gravrättstiden.

Finns det ingen som är villig att överta gravrätten skall detta anmälas till pastorsexpeditionen, 044-31 00 78.

Om vi saknar innehavare på en gravplats så skyltar vi gravplatsen under 2 år där vi ber anhöriga eller besökare till gravplatsen, kontakta expeditionen.

Endast den som är antecknad i gravboken har rätt att utöva gravrätten.

Att utöva gravrätten innebär enligt Begravningslagen bl a:

- att bestämma vilka som skall gravsättas inom gravplatsen,
- att bestämma gravanordningens utseende och beskaffenhet,
- att bestämma om gravplatsens utsmyckning och ordnande i övrigt, och
- att överlåta eller återlämna gravrätten,
- samt att ansvara att gravanordningen är säker.

 

Gravrättsinnehavarens rättigheter och skyldigheter framgår av Begravningslagen, SFS 1990:1144.

Till gravrättsinnehavarens rättigheter hör bland annat:

-    att bestämma vilka som får gravsättas inom gravplatsen

-    att bestämma gravanordningens utseende och beskaffenhet

-    att bestämma gravplatsens utsmyckning och ordnande i övrigt

-    att få gravrätten förnyad på vissa villkor vid upplåtelsetidens utgång

-    att överlåta gravrätten

-    att återlämna gravplatsen till kyrkogårdsmyndigheten.

Till gravrättsinnehavarens skyldigheter hör bland annat:  

-    att hålla gravplatsen i ordnat och värdigt och säkert skick

-    att iaktta kyrkogårdsmyndighetens föreskrifter när det gäller 
     gravanordningens utseende och beskaffenhet samt gravplatsens utsmyckning och ordnande i övrigt

-    att före gravrättstidens utgång till kyrkogårdsmyndigheten göra
     anmälan  om förnyelse av gravrätten

-    att anmäla ny gravrättsinnehavare 
     (dödsboet är enligt lag skyldigt att inom sex månader anmäla                                             gravrättsinnehavare om gravrättsinnehavaren avlidit).

För ytterligare information vänligen kontakta kyrkogårdsexpeditionen,
telefon 044-31 00 78.