Foto: pixabay.com

Förtroendevalda och protokoll

En församling har lokalt självstyre men är samtidigt en del av ett stift och Svenska kyrkan som trossamfund.

Delaktigheten i de döptas och troendes allmänna prästadöme förenar alla i församlingen, vigda och icke vigda. Alla har tillsammans ansvaret för att församlingens grundläggande uppgift blir utförd.

Den demokratiska organisationen och de kyrkliga vigningstjänsterna har gemensamt ansvar för att bedriva en verksamhet i enlighet med Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära.

För varje församling finns ett kyrkoråd som församlingens styrelse och en kyrkoherde med ansvar för ledning, samordning och tillsyn. Kyrkans verksamhet bärs således organisatoriskt upp såväl av alla kyrkotillhörigas, och särskilt de förtroendevaldas, ansvarstagande inom den demokratiska organisationen som av ansvarstagandet hos dem som är vigda till uppdragen inom kvrkans vigningstjänst som präst eller diakon. Det är inte två helt skilda former av ansvar. De förtroendevalda och andra som tillhör kyrkan har tillsammans med präster och diakoner del i det gemensamma uppdraget att förkunna det kristna budskapet tillsammans har de också ansvar för det demokratiska beslutsfattandet och för besluten. . (ur Kyrkoordningens inledningstext, andra avdelningen)

Med förtroendevalda avses i Kyrkoordningen de personer som vid kyrkliga val utsetts till ledamöter, ersättare och ordförande i beslutande och verkställande organ inom Svenska kyrkan och de utövar sina uppdrag inom ramen för det mandat som tillhör det förtroendevalda organ i vilket de ingår.