Grupp Sydvästen

Vi ses varannan torsdag i Rönnäng och Skärhamn. Start september 2024.

  • Var träffas vi? Under höstterminen träffas gruppen i församlingsgården i Skärhamn, och under vårterminen i Rönnängs församlingshem. 

  • När träffas vi? Varannan torsdag (jämna veckor) 16.30-18.30. Fika serveras från 16.00. Gruppen träffas även på höstlovet, sportlovet och påsklovet.

    Förutom dessa träffar kommer konfirmanderna i grupper om tre eller fyra att delta i och hjälpa till inför söndagsgudstjänster i någon av Rönnängs, Klädesholmens, Stenkyrkas eller Skärhamns kyrkor. 

Anmälan

Svenska kyrkans information kring GDPR

Denna anmälan fylls i av vårdnadshavare till ungdomar som deltar i Svenska kyrkan Tjörns konfirmandverksamhet. Vi använder uppgifterna för kontakt med vårdnadshavare om behov uppstår, för att säkerställa konfirmandens välmående hos oss samt för att kunna upplysa om våra verksamheter och göra utskick via brev, e-post eller SMS.

Uppgifterna sparas hos Svenska kyrkan Tjörn under tiden ungdomen deltar i vår verksamhet men kan ersättas med nya blanketter om uppgifterna behöver förnyas. Observera dock att vi sparar uppgifterna avseende samtycke till publicering i upp till ett år efter att materialet avpublicerats.

Mer information om hur vi hanterar dina och din ungdoms personuppgifter finns på vår webbplats: www.svenskakyrkan.se/tjorn/personuppgiftsbehandling. Där hittar du även kontaktuppgifter till oss och till vårt dataskyddsombud.

Uppgifter till anmälan

För att din ungdom ska kunna konfirmeras behöver vi veta om hen är döpt. Du som vårdnadshavare bekräftar med ett kryss. Om din ungdom inte är döpt men önskar konfirmera sig kan vi ordna dop under konfirmationstiden.

Godkännande av resor vid aktiviteter

Samtycke bild, film och ljud

Vi publicerar gärna bild-, film- och ljudmaterial i Svenska kyrkan Tjörns olika medier, t.ex. på sociala medier och i vårt församlingsblad, för att informera om vår verksamhet och kommande evenemang. Därför vill vi inhämta samtycke till sådan publicering. Det är helt frivilligt att samtycka, det påverkar inte er ungdoms deltagande i vår verksamhet och ni kan ändra er när som helst.

Observera att om publiceringen görs med journalistiska ändamål eller i församlingsblad/på webbplats som har utgivningsbevis, behöver vi inte samtycke, men vi kommer att ta hänsyn till ert ställningstagande innan eventuell publicering.

Observera att publicering på sociala medier innebär att det material som publiceras överförs till USA. USA:s lagstiftning uppfyller inte alla de krav som ställs av EU:s dataskyddsförordning, vilket kan innebära vissa risker för personuppgifterna. Framför allt kan brottsbekämpande myndigheter i USA komma att få tillgång till personuppgifter hos leverantören av den sociala tjänsten. Sådana myndigheter är främst intresserade av uppgifter som kan leda till att terrorism förhindras. Leverantören har åtagit sig genom sina villkor att så långt möjligt skydda personuppgifterna på det sätt som krävs inom EU, men måste lämna över uppgifter till brottsbekämpande myndigheter i USA om de får en sådan begäran. Det kan vara svårt eller omöjligt att hävda sina rättigheter gällande personuppgifter som de brottsbekämpande myndigheterna har fått tillgång till. Vi ber er att ha dessa risker i åtanke när ni bestämmer ifall ni vill samtycka till publicering på sociala medier eller ej.

Ni kan läsa mer om hur vi behandlar personuppgifter och vilka rättigheter ni har på vår webbplats: www.svenskakyrkan.se/tjorn/personuppgiftsbehandling. Där hittar ni även kontaktuppgifter till vårt dataskyddsombud.

Svenska kyrkan Tjörn får använda bild-, film- och ljudmaterial där min ungdom är med:

Förklarande text

Kontakt