Foto: Carina Etander Rimborg

Riktlinjer

Detta gäller när ni har bokat en kyrka för dop eller bröllop, samt vid begravning.

Fastställd av Kyrkofullmäktige 2018-02-26 § 43 Gäller fr.o.m. 2018-01-01

Förhållningsregler kring kyrkliga handlingar (dop, vigsel, begravning)

1. Kyrka är tillgänglig för kyrkliga handlingar (dop och bröllop,) en timme innan och en timme efter bokad tid. (ex.vis från kl. 12-14 om bokad tid är kl. 13) Detta på grund av de tider som finns avsatta för handlingen och av bemanningsskäl. Undantag görs för begravningsförberedelser.

2. Risgryn, spridande av rosblad etc. är endast tillåtet utomhus, ej inne i kyrka. Pyro och liknande är inte tillåtet varken inne eller ute på grund av miljö och merarbetesskäl som städning etc.

3. Som en service ska vigselpar (främst) påminnas om möjligheten till samordning av dekorationer om vigslarna sker på tider efter varandra i samma kyrka. Detta för att underlätta också för vaktmästare.

4. Präst, musiker, vaktmästare och kyrka ingår i medlemskapet vid vigsel om en av två i vigselparet är medlem i Svenska kyrkan samt vid begravning om den avlidne är medlem. *

5. Om ingen i vigselparet, av dopföräldrar eller avliden är medlem kan kyrka (med vaktmästare) hyras ut i mån av tillgång för kyrklig handling i annan kyrkas ordning. Eventuella undantag från hyra (av pastorala skäl) avgörs av kyrkoherde. *

6. Pastor i annan kyrka/samfund kan efter särskilt medgivande förrätta dop, vigsel eller begravning i någon av Svenska kyrkan Tjörns kyrkor. Se också punkt 5. *

7. Präst utan anställning i Svenska kyrkan Tjörn och pastor (frikyrklig) får i princip genomföra dop, vigsel och begravning i pastoratets kyrkor om pastorala skäl föreligger och plats finns. Innan detta sker ska dock alltid kyrkoherde kontaktas och informeras. Se också punkt 5 & 6. *

*Avseende upplåtelse av kyrka regleras detta i Kyrkoordningen (KO) kap. 41. I kommenterande text till § 3 sägs bl.a "Det ligger i sakens natur att kyrkliga handlingar inte kan strida mot kyrkorummets helgd. Med kyrkliga handlingar avses i detta sammanhang // handlingar i Svenska kyrkans ordning. Det finns dock goda skäl att ha en generös hållning i relation till andra kristna kyrkor och samfund." Det är denna generösa hållning Svenska kyrkan Tjörn vill upprätthålla i punkt 2 - 4, 6 ovan.

Begravning av ej medlem kan i särskilda undantagsfall genomföras enligt Svenska kyrkans ordning om det kan säkerställas att det inte strider mot den dödes vilja och mot en avgift som indexregleras. (2022 är kostnaden 20.467 kr). Detta tillhör dock undantagen. Borgerlig begravning kan ej ske i kyrkolokalen. Begravning enligt annan kyrkas ordning är ytterst ovanligt, men faller då inom ramen för KO kap. 41.

Johan Ernstson, kyrkoherde