Kyrkorådet

Kyrkorådet har omsorg om församlingslivet och, tillsammans med kyrkoherden, att Svenska kyrkan Tjörns grundläggande uppgift (gudstjänst, undervisning, diakoni och mission) blir utförd.

Kyrkorådets uppgifter regleras i Kyrkoordningens kapitel 4 §§1-18>>

4 § Kyrkorådet ska

1. bereda ärenden som ska handläggas av kyrkofullmäktige,

2. ha hand om den ekonomiska förvaltningen och förvalta församlingens och pastoratets egendom,

3. verkställa kyrkofullmäktiges beslut om detta inte har uppdragits åt någon annan, och

4. fullgöra de uppgifter i övrigt som anges i kyrkoordningen och i bestämmelser beslutade med stöd av kyrkoordningen.

Därvid ska kyrkorådet verka för barnets bästa och göra barnkonsekvensanalyser inför beslut.

Kyrkorådet utses av kyrkofullmäktige som i sin tur utses i direkta kyrkliga val vart fjärde år. Detta regleras i Kyrkoordningen kap 4 §§1-19

I kyrkorådet ingår kyrkoherden som självskriven ledamot (med rösträtt) som ett led i den så kallade dubbla ansvarslinjen. Kyrkorådet har till uppgift att styra församlingens arbete i riktning mot de uppsatta målen. Kyrkoherdens uppgift är sedan att leda arbetet i församlingen i enlighet med målen.

 

Dessa personer valdes 20 december till kyrkoråd,10 ordinarie och 6 ersättare (för 4 år: 2022-2025).

(MED RESERVATION FÖR FELSTAVNINGAR AV NAMNEN)

 • Elisabeth Larsson (POSK) ordförande
 • Ann-Mari Broberg (S) vice ordförande
 • Mikael Petersson (S)
 • Inga Olsson (C)
 • Maria Eliasson (POSK)
 • Annika Andersson (POSK)
 • Inger Jensnäs (POSK)
 • Susanne Lavén (POSK)
 • Ragnhild Vedenbrant (POSK)
 • Maria Bäckersten (POSK)
 • Kyrkoherde Johan Ernstson (självskriven ledamot)

ERSÄTTARE

 • Inger Bengtson (S)
 • Svante Blidberg (C)
 • Berne Petersson (POSK)
 • Josephine Wikström (POSK)
 • Bengt-Rune Axelsson (POSK)
 • Jan Rydberg (POSK)

Sekreterare i kyrkorådet är:

"Målsättningen för Svenska kyrkan Tjörn är att erbjuda mötesplatser där tro och andlig fördjupning får stå i fokus samt att skapa täta och livskraftiga samarbeten med många olika aktörer för att bidra till att främja goda sammanhang, mänskliga rättigheter och människors hopp".

Ur Svenska kyrkan Tjörns församlingsinstruktion