Kunggörelsedelgivning om förverkande av gravrätt vid uppenbar vanvård

Gravrättsinnehavare som inte kan nås då uppgifter om vilka de är eller att adresser till dem saknas delges beslut genom en kungörelsedelgivning.

Vid kyrkorådets sammanträde 2017-10-20 § 84 beslutades enligt 7 kap 33 § begravningslagen att förelägga berörda gravrättsinnehavare att inom ett år sätta sina uppenbart vanvårdade gravplatser i stånd gällande osäkra gravstenar.

Vid gravsynen 2018-10-25 noterades att de berörda gravstenarna fortfarande inte var säkrade.
Gravrättsinnehavare som inte kunnat nås på grund av att uppgift om gravrättsinnehavare saknas eller de rekommenderade breven inte har lösts ut delges beslut genom denna kungörelse.

Dessa gravrättsinnehavares gravplatser är:
Timrå kyrkogård

Ti GL 329  
Ti GL 611
Ti LI 5
Ti URN 122
Ti URN 162

Kyrkorådet beslutar förklara gravrätten till de ovan nämnda gravplatserna förverkade till följd av uppenbar vanvård enligt 7 kap 33 § begravningslagen.

Är ni missnöjd med detta beslut kan det skriftligen överklagas hos länsstyrelsen.

Skrivelsen skickas till Timrå församling, Prästgatan 1, 861 34 TIMRÅ.
Skrivelsen ska ha kommit in senast den 3/1-2020, annars kan ert överklagande inte prövas.

Har ni några frågor med anledning av detta föreläggande kan ni kontakta kyrkogårdsförvaltningen på telefon 060-57 20 54 eller 060-57 20 63
Måndag–fredag 08.00–12.00 och 13.00–15.00.

Besöksadressen är Prästgatan 1 och här finns också den officiella anslagstavlan.