Två urnor står bland ormbunksblad på ett bord i kyrkan.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Begravningsverksamhet

Här hittar du information om begravningsverksamheten

Alla i Sverige betalar till begravningsavgiften. Men vad ingår egentligen?

Det här ingår för alla oavsett tillhörighet:

 • Bisättningslokal (Lokal för visning och förvaring av den avlidne fram till begravning)

 • Transport från bisättningslokal till dess att gravsättning skett (inom den egna församlingen)

 • Gravsättning, vilket innebär gravöppning, återfyllnad och iordningställande efter gravöppning

 • Gravplats eller motsvarande på allmän begravningsplats under 25 år, alternativt plats i minneslund

 • Kremering

Det här ingår om den avlidne är medlem i Svenska kyrkan:

 • Begravningsgudtjänst i Svenska kyrkans ordning med präst och musiker, i kyrka eller kapell. Samma gäller om man väljer att ha begravning i annan församling än hemförsamlingen, bärare vid önskemål om jordbegravning.

Bekostas alltid av dödsboet:

 • Kista, urna och transport av kista till bisättningslokal

 • Transporter om begravning och gravsättning ska ske i annan församling

 • Annan kistdekoration än bårtäcke

 • Extra musik, förutom psalmer och orgel/pianomusik

 • Minnesstund

 • Annonsering

 • Arvode (om begravningsbyrå anlitas)

 • Gravvård (gravsten, kors)

 Skyltar på gravplatsen - Ibland kan det förekomma skyltar på våra begravningsplatser.
För att komma i kontakt med gravrättsinnehavare använder kyrkogårdsförvaltningen sig bl.a av skyltar vid gravplatserna.
Före den 1 april 1991 fanns ingen skyldighet för gravrättsinnehavare att anmäla sitt gravrättsinnehav till huvudmannen för begravningsverksamheten, dvs. kyrkogårdsförvaltningen. Huvudmannen hade inte heller några bra rutiner för att samla in sådana uppgifter.
 
För att gravregistret skall bli ordentligt uppdaterat vill förvaltningen komma i kontakt med anhöriga, eller andra som känner till något om anhöriga, till den/dem som är gravsatta på gravplatsen.


Beställa gravplats - Val av gravplats kan variera, ibland vill de anhöriga att den avlidne ska gravsättas i en familjegrav. Kontakta då oss för att få hjälp att se om det finns plats. Man kan även titta på en ny gravplats och kontaktar vaktmästeriet för visning. De gravplatstyper församlingen kan erbjuda är kistgravplats, urngravplats, minneslund eller "askgravlund, endast på Berglunda skogskyrkogård" där även muslimsk begravningsplats finns att tillgå.

Gravstenssäkerhet - gravrättsinnehavare till gravplats med gravrätt är skyldig att hålla gravplatsen i ordnat och värdigt skick.
I detta ingår att tillse att gravanordningen inte utgör en säkerhetsrisk på gravplatsen eller närmaste omgivning.

I uppdraget som huvudman för begravningsverksamheten ingår såväl arbetsmiljö- som fastighetsägaransvar. Det innebär att en kyrkogårdsförvaltning har ett ansvar för hälsa och säkerhet för alla som arbetar och vistas på begravningsplatsen. det finns regler för nymonterade och anvisningar som gäller säkerhetskontroll av äldre gravstenar. Dessa har tagits fram av Centrala gravvårdskommittén (CGK).

De gravstenar som vid en kontroll bedömts som osäkra ska åtgärdas av gravrättsinnehavaren. Om gravstenen bedöms som akut farlig måste huvudmannen företa åtgärder för att säkra gravstenen omedelbart. Huvudmannen kan antingen säkerhetstötta gravstenen eller lägga ner gravstenen. Har du frågor
angående detta kontakta kyrkogårdsföreståndaren.

 

Genom ett hugget hål i en gravsten syns ett gravkors i sten längre bort.

Gravsyn

Sörberge och Timrå kyrkogård 31 augusti 2023

Begravning

När man mister en anhörig eller nära vän blir livet för en stund svårt. En rad mer eller mindre praktiska problem måste klaras av. När det gäller ekonomi och försäkringar samt detaljupplysningar om själva begravningen kan försäkringsbolag och begravningsbyråer lämna mer information. Församlingsexpeditionen hjälper gärna till att besvara frågor.

Gravplats

Val av gravplats är beroende av om kista eller urna/aska skall gravsättas. Om urna skall gravsättas upplåts i första hand en urngrav. Om efterlevande vid sin bortgång önskar gravsättas i kista kan dock kistgrav upplåtas även för gravsättning av urna.

Skyltar på grav eller kyrkogård

Ibland förekommer skyltning av gravar på våra begravningsplatser.

Gravskötselavtal

Behöver du hjälp att sköta om din gravplats? Om du beställer gravskötselavtal garanterar kyrkogårdsförvaltningen att graven hålls i värdigt och vårdat skick.

Gravrätt och gravbrev

När grav upplåts, tillfaller rätten till graven den avlidnes närmaste anhöriga. Det innebär att de har ansvar för graven

Gravar dekorerade med färggranna blommor på en kyrkogård.

Begravningsavgiften sänks 2023

Kammarkollegiet har fastställt avgiftssatsen för 2023

Timrå gravkapell

Begravningsgudstjänst i Timrå gravkapell

Sörberge gravkapell

Begravningsgudstjänst i Sörberge kapell