Metod/Verktyg

Dela befintliga metoder och utveckla nya

Teologi, kunskap och samverkan behöver omsättas i praxis. Därför är utvecklingsområdet Metoder/Verktyg viktigt.

Många redskap
Svenska kyrkan har på olika nivåer under det senaste decenniet, utvecklat olika metodmaterial och formulerat teologiska texter till stöd för församlingarnas arbete med frågor om människovärde och människans värdighet. Vidare finns idag strukturella verktyg som kan vara hjälpmedel för att synliggöra möjliga utvecklingsområden, ex. Barnkonsekvensanalyser, Mångfaldsplaner, Lönekartläggning och Diakonipastoraler.

För att programmets övergripande ambition ska få genomslag behövs:
- Inventering och utveckling av befintliga relevanta metoder och material, både inom- och utomkyrkliga.
- Kommunikationsinsatser för större spridning av material och erfarenheter.
- Utveckling av arbetet med de befintliga strukturella verktyg som Svenska kyrkan förfogar över.
- Utveckling av metod- och samtalsmaterial i samarbete med bl.a. Sensus.