14/9: Om hat och hot mot de som jobbar i skogen

Flera av Svenska Kyrkans medarbetare inom skogsnäringen upplever ett allt mer hårdnande klimat inom skogsnäringen. I detta online-seminarium lyfts både ideologisk bakgrund till olika former av aktivism mot skogsbruket, samt hur man som anställd kan hantera olika scenarier och konfliktnivåer.

Skogsnäringen debatteras på många håll i samhället just nu, något som påverkar även Svenska kyrkan. Dessvärre har debatten även vid vissa tillfällen kommit att gå ut över den personal som är satta att förvalta kyrkans skog. Engagemanget för miljövänligt skogsbruk, tar sig både fredliga och demokratiska uttryck och mer har och hot-orienterade.

Programmet ”Social hållbarhet - fokus tillit och demokrati”, vill därför i samverkan med stiften, erbjuda en utbildning i den ideologiska bakgrunden bakom olika former av aktivism mot skogsbruket, samt hur man som anställd kan hantera olika scenarier och konfliktnivåer. 

Online-utbildningen erbjuder såväl en genomgång av olika former av propåer och aktioner mot utförare av Svenska kyrkans skogsbruk, som verktyg att hantera före, under och efter något händer.

Datum och tid:
Utbildningen ges den 14 september kl. 10.00-15.00. 

Målgruppen är medarbetare inom Svenska kyrkans skogsnäring.

Preliminärt program: 
kl. 10 -12: Den ideologiska bakgrunden. Vilka ideologiska miljöer påverkar debatten? Vad motiverar dem?
kl. 12 - 13: Lunch
kl. 13 - 15: Att hantera innan, under och efter
·         Olika grader av konfliktnivåer
·         Strategier för att hantera situationer
·         Möjliga scenarier

Medverkande: Bland annat Petter Karlsson, Svenska kyrkans samordnare i frågor som rör våldsbejakande extremism, samt kris och beredskapshandläggare vid Västerås stift.

Anmälan görs till programmets funktionsmail:
tillitochdemokrati@svenskakyrkan.se