Styrning och ledning i Svenska kyrkan

Svenska kyrkan är en öppen folkkyrka som styrs av folkvalda kyrkopolitiker. Du väljer till kyrkofullmäktige i din församling eller pastorat. Här kan du läsa mer om vad detta innebär och vilka förtroendevalda vi har i Tierps pastorat.

Svenska kyrkan - En demokrati

Svenska kyrkan är en öppen folkkyrka. Det innebär att du som medlem kan vara med och demokratiskt påverka beslut i kyrkan, på lokalt i stiftet och på nationell nivå. Antingen genom att engagera dig eller genom att rösta i kyrkovalet - eller båda! Förutom de förtroendevalda kyrkopolitikerna har biskopar, präster och diakoner rätt att fatta beslut i vissa frågor. De är kyrkliga ledare och har speciella utbildningar för sina uppdrag. Deras ansvar är att Svenska kyrkans lära följs, medan de förtroendevalda ansvarar för att demokratin upprätthålls. Detta kallas den gemensamma ansvarslinjen.

Kyrkovalet

I kyrkovalet väljer du de personer som ska få förtroendet att styra kyrkan de
kommande fyra åren. Direkta val sker till kyrkofullmäktige i församlingen eller i pastoratet, till stiftsfullmäktige i stiftet och till kyrkomötet på den nationella nivån.

Kyrkofullmäktige - lokalt

Grunden i Svenska kyrkans organisation är församlingarna. Det finns cirka 1 400
lokala församlingar som täcker hela landet. Församlingarna har självstyrelse men
är samtidigt en del av ett stift och Svenska kyrkan som trossamfund. Deras grundläggande uppgifter är att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission.

Kyrkofullmäktige är det högsta beslutande organ för Svenska kyrkan Tierps pastorat. Dess möten är öppna för allmänheten och det är de röstberättigade i församlingarna som röstar fram ledamöter och ersättare till kyrkofullmäktige i kyrkovalet. Att vara röstberättigad innebär att man är medlem i Svenska kyrkan och minst 16 år gammal. Kyrkofullmäktige beslutar i principiella ärenden och ärenden av större vikt. Det kan till exempel vara ekonomiska frågor som budget och kyrkoavgift, riktlinjer och mål för verksamheten samt val av ledamöter till kyrkoråd och församlingsråd.

Stiftet - regionalt

Svenska kyrkan är indelad i 13 stift. Stiftsfullmäktige är stiftets högsta beslutande organ. Stiftens främsta uppgift är att stödja församlingarna i deras verksamhet och förvaltning genom expertis inom flera områden, exempelvis i kyrkoantikvariska frågor när man ska renovera en kyrka.

Kyrkomötet - nationellt

Kyrkomötet är Svenska kyrkans högsta beslutande organ med 251 ledamöter. Det beslutar om kyrkans gemensamma och övergripande ärenden. Kyrkomötet behandlar till exempel frågor om hur kyrkan ska arbeta med klimatfrågan och vilka psalmer som ska finnas i psalmboken.

Kyrkoråd och församlingsråd

Församlingar som ingår i pastorat har ett församlingsråd. Det är pastoratets kyrkofullmäktige som utser församlingsrådet. Tillsammans med kyrkoherden har kyrkorådet ansvar för att församlingarnas grundläggande uppgift blir utförd. Kyrkorådet är församlingens styrelse och har även där tillsammans med en kyrkoherde ansvar för ledning, samordning och tillsyn inom församlingen.

Förtroendevalda i Tierps pastorat

Kyrkofullmäktige

Lars-Peter Hållstrand - Ordförande
Villy Wahlström - Första vice orförande
Lars-Olof Färnström - Andre vice ordförande
Christer Niklasson - Ledamot
Margareta Magnusson - Ledamot
Carl-Bertil Wallin - Ledamot
Tommy Engström - Ledamot
Daniel Karlström - Ledamot
Oskar Nilsson - Ledamot
Maria Karlsson - Ledamot
Torgny Helgesson - Ledamot
Carina Jansson - Ledamot
Lize-Lotte Löfgren - Ledamot
Siri Wallin - Ledamot
Karl-Erik Berglin - Ledamot
Tommy Eriksson - Ledamot
Ulf Löfgren - Ledamot
Ann-Charlotte Andersson - Ledamot
Helen Eriksson - Ledamot
Jane Rosén - Ledamot
Lennart Backman - Ledamot
Anders Åkerman - Ledamot

Kyrkorådet

Christer Niklasson - Ordförande
Margareta Magnusson - Första vice ordförande
Carl-Bertil Wallin - Andre vice ordförande
Lars-Olof Färnström - Ledamot
Oskar Nilsson - Ledamot
Tommy Engström - Ledamot
Daniel Karlström - Ersättare
Maria Karlsson - Ersättare
Torgny Helgesson - Ersättare
Lize-Lotte Löfgren - Ersättare 

Västlands församlingsråd

Carl-Bertil Wallin - Ordförande
Helen Eriksson - Ledamot
Leif Lindgren - Ledamot
Erica Banck - Ledamot
Violet Englund - Ledamot
Maria Carlsson - Ersättare
Siri Wallin - Ersättare

Hållnäs-Österlövsta församlingsråd

Daniel Karlström - Ordförande
Björn Almén - Ledamot
Marianne Simonsson - Ledamot
Margareta Magnusson - Ledamot
Anders Åkerman - Ersättare
Tommy Eriksson - Ersättare

Tolfta församlingsråd

Kerstin Sundström - Ordförande
Zara Ring - Ledamot
Jimmy Joelsson - Ledamot
Karl-Erik Berglin - Ledamot
Carl Andersson - Ledamot
Hans Ögren - Ersättare 

Församlingsråden är valda för perioden 2020-01-01 till 2022-12-31.