En konfirmand har ett halsband med ett kors runt halsen.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Inför och under konfirmation

Hur och varför Svenska kyrkan Tidaholm behandlar era personuppgifter i samband med konfirmation

Svenska kyrkan Tidaholm behöver behandla ungdoms och vårdnadshavares personuppgifter för att ungdomen ska kunna konfirmera sig. Direktinbjudan går till medlemmar och medlemmars barn som ska fylla 15 år nästkommande år (det till säga de som går i årskurs 7). Personuppgifterna hämtas från kyrkobokföringen och folkbokföringen (Skatteverket).

Uppgifter om vårdnadshavare

Dina personuppgifter behandlas av Svenska kyrkan Tidaholm med stöd av vårt berättigade intresse av att kunna komma i kontakt med dig vid behov samt för att kunna upplysa om andra verksamheter och göra utskick via brev, e-post eller SMS, exempelvis för att kunna meddela om ett grupptillfälle ställs in eller om Svenska kyrkan Tidaholm vill informera dig om något annat som är relevant för din ungdoms deltagande i verksamheten.

Svenska kyrkan Tidaholm kan komma att diarieföra handlingar som inkommer till eller upprättas hos oss. Dina personuppgifter kan även komma att lämnas ut i enlighet med den inomkyrkliga offentlighetsprincipen, vilket framgår av 11 § lagen om Svenska kyrkan.

Uppgifter om ungdomen

Svenska kyrkan Tidaholm behöver din ungdoms personuppgifter på följande grunder:

  • För att planera och genomföra konfirmationen. Behandlingen utförs med stöd av det avtal ungdomen anses ingå i och med att du går med på att hen deltar i vår verksamhet.
  • Svenska kyrkan Tidaholm kan behöva hantera hälsouppgifter (exempelvis allergier) om ungdomen. Behandlingen utförs med stöd av vårt berättigade intresse av att säkerställa att ungdomen inte serveras något hen inte kan äta eller som kan skada hen. Eftersom hälsouppgifter är känsliga personuppgifter som Svenska kyrkan Tidaholm behandlar inom ramen för vår kyrkliga verksamhet kommer de inte att lämnas ut utanför Svenska kyrkan utan ett samtycke från vårdnadshavare. Sådant samtycke inhämtas vanligen vid anmälan eller på en blankett i anslutning till anmälan.
  • För att ungdomen ska kunna konfirmeras behöver Svenska kyrkan Tidaholm veta om hen är döpt, och i så fall i vilken ordning. Behandlingen utförs med stöd av Kyrkoordningen, vilken ses som ett avtal för dess medlemmar.
  • När det är dags för läger respektive resa med konfirmationsgruppen kan Svenska kyrkan Tidaholm behöva inhämta ytterligare uppgifter för att administrera aktiviteten i fråga samt för att göra den så trygg och säker som möjligt. Behandlingen utförs med stöd av det avtal ungdomen anses ingå i och med att du går med på att hen deltar i vår verksamhet.
  • För att ungdomen ska kunna delta i vissa aktiviteter kan Svenska kyrkan Tidaholm behöva veta om hen är simkunnig. Behandlingen utförs med stöd av vårt berättigade intresse av att säkerställa att din ungdom inte utsätts för fara under våra aktiviteter.
  • Svenska kyrkan Tidaholm sparar kontaktuppgifter till ungdomen för att kunna skicka ut inbjudningar till återträffar och till konfirmationsledarskap de tre första åren efter konfirmationen. Detta görs med stöd av vårt berättigade intresse av att kunna skicka sådana inbjudningar till tidigare konfirmander.
  • Svenska kyrkan Tidaholm tar ofta foton och filmer i vår verksamhet och kan därför komma att publicera sådant material där ungdomen finns med. Sådan publicering sker vanligtvis med vårdnadshavares samtycke men kan i vissa fall publiceras även utan samtycke om lagen tillåter. Du kan läsa mer om detta i vår information om hur vi hanterar bild- och filmmaterial.

Om Svenska kyrkan Tidaholm inte får ungdomens personuppgifter kan hen inte konfirmeras.

Svenska kyrkan Tidaholm kan komma att diarieföra handlingar som inkommer till eller upprättas hos oss. Ungdomens personuppgifter kan även komma att lämnas ut i enlighet med den inomkyrkliga offentlighetsprincipen, vilket framgår av 11 § lagen om Svenska kyrkan.

Uppgifter om genomförd konfirmation är en känslig personuppgift. Svenska kyrkan Tidaholm behandlar i normalfallet denna känsliga personuppgift med stöd av att Svenska kyrkan är en icke vinstdrivande förening med religiöst syfte i vilken ungdomen är medlem. Svenska kyrkan Tidaholm kommer inte att lämna ut uppgiften till någon utanför Svenska kyrkan utan vårdnadshavares samtycke, förutom om utlämnandet är nödvändigt och i enlighet med lag.

Anmälan till konfirmation sker vanligtvis via telefon, e-post eller via formuläret på hemsidan. Personuppgifterna lämnas av den som gör anmälan.

För vårdnadshavare rör det sig vanligtvis om namn, e-postadress, telefonnummer, adress och namnteckning.

För ungdomen rör det sig vanligtvis om namn, personnummer, e-postadress, adress, datum och ordning för dop och eventuella hälsouppgifter.

Uppgifterna sparas hos Svenska kyrkan Tidaholm under tiden ungdomen deltar i verksamheten. Vissa uppgifter om konfirmationen kommer att sparas i en så kallad konfirmationsbok, vilken bevaras för arkivändamål av allmänt intresse. I konfirmationsboken anges bl.a. uppgifter om konfirmanden och vårdnadshavarna. Underlag till konfirmationsboken gallras dock efter fem år.

Uppgifter om den kyrkliga handlingen såsom innehåll i tal, vilka psalmer som valts m.m. delas med den präst som utför handlingen. Prästen är självständigt ansvarig för att skydda de personuppgifter denne får tillgång till inom ramen för detta uppdrag. Vanligtvis sparar prästen uppgifter om den kyrkliga handlingen i sin egen dokumentation, exempelvis i en pärm. Om ni har frågor om detta går det bra att kontakta Svenska kyrkan Tidaholm eller berörd präst direkt.

Svenska kyrkan Tidaholm ansvarar för hanteringen av era personuppgifter om inte annat nämns ovan. För information om dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen. Där hittar du även kontaktuppgifter till oss och vårt dataskyddsombud.

En person har vatten i sin hand och häller ner det i en dopfunt.

Om du ska döpas hos Svenska kyrkan Tidaholm

Hur och varför Svenska kyrkan Tidaholm behandlar personuppgifter i samband med dop.

Någon sitter vid ett skrivbord bakom en datorskärm och knappar på ett tangentbord.

GDPR - om personuppgifter

Svenska kyrkan har hanterat personuppgifter på ett ansvarsfullt och respektfullt sätt i många hundra år och det kommer vi att fortsätta att göra. Din personliga integritet är viktig för oss och därför vill vi informera om var dina personuppgifter hämtas ifrån, hur vi använder dem och vilka rättigheter du har.

En fotograf som täcker ansiktet med kameran.

Om du finns med i bild- och filmmaterial

Hur Svenska kyrkan Tidaholm hanterar personuppgifter i film- och bildmaterial.

Bild ovanifrån på en dator, en kaffekopp, en hand som håller i en penna och en skrivbok.

Så behandlar Svenska kyrkan dina personuppgifter

Här får du veta var dina personuppgifter hämtas ifrån, hur vi använder dem och vilka rättigheter du har. Du får också veta vart du ska vända dig om du har frågor kring Svenska kyrkans hantering av personuppgifter.