En valarbetare stoppar ner ett valkuvert i en valurna.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Förtroendevalda

Vart fjärde år är det kyrkoval, då väljer våra medlemmar vilka nomineringsgrupper och förtroendevalda som ska sitta i kyrkofullmäktige under kommande mandatperiod. Kyrkofullmäktige är församlingens högsta beslutande organ.

Kyrkofullmäktiges uppgift är att besluta om verksamhetens mål och riktlinjer och i övergripande frågor kring ekonomi och organisation. Fullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten. På våren hålls ett sammanträde där man bl a tar ställning till föregående års bokslut. Budgeten behandlas på hösten då man också fattar beslut om kyrkoavgift och andra avgifter.

Kyrkofullmäktige utses vart 4:de år genom val, där alla som tillhör församlingen och har fyllt 16 år har rätt att rösta.

Kyrkorådet
Kyrkorådet utses av kyrkofullmäktige och dess uppgift är att se till att verksamheten bedrivs i enlighet med den församlingsinstruktion och budget som kyrkofullmäktige har fastställt.

Förutom församlingens egen verksamhet har man samhällets uppdrag att tillhandahålla och sköta begravningsverksamheten i Tärna församling. För att göra all verksamhet och begravningsverksamhet finns det personal med olika komptenser och rådet är formell arbetsgivare för all personal.

Tärna församlings förtroendevalda för mandatperioden
2022-2025:

Kyrkofullmäktige
Stig-Erik Dahlberg, ordförande, Kyrklig samling

 
Övriga ledamöter:
Caroline Serrander, Kyrklig samling
Eva– Marie Stabbfors, Kyrklig samling
Magnus Brodin, Kyrklig samling
Håkan Adolfsson, Kyrklig samling
Merete Östhagen, Kyrklig samling
Lena Larsson, Kyrklig samling
Sven– Roger Östhagen, Kyrklig samling
Malin Svenson, Kyrklig samling
Lennart Cohen, Arbetarpartiet Socialdemokrat.
Gull-Britt Larsson, Arbetarpartiet Socialdemokrat.
Viola Eriksson, Arbetarpartiet Socialdemokrat
Runar From, Arbetarpartiet Socialdemokrat
Kurt Forsberg, Arbetarpartiet Socialdemokrat
 
Ersättare:
Robert Östhagen, Kyrklig samling
Karin Gusenbauer, Kyrklig samling
Agneta af Ekenstam, Kyrklig samling
Stig-Harry Johansson, Kyrklig samling
Anna-Eva Johansson Kärrman, Kyrklig samling
Gun Mikaelsson, Arbetarpartiet Socialdemokrat.

Kyrkorådet
Kyrkoherden
Merete Östhagen, ordförande, Kyrklig samling
Caroline Serrander, 1: e vice ordförande, Kyrklig samling
Lena Larsson, 2:e vice ordförande, Kyrklig samling
Övriga ledamöter:
Eva - Marie Stabbfors, Kyrklig samling
Stig-Erik Dahlberg, Kyrklig samling
Viola Erikasson, Arbetarpartiet Socialdemokrat
Lennart Cohen, Arbetarpartiet Socialdemokrat.
 
Ersättare:
Anna-Eva Johansson Kärrman, Kyrklig samling
Håkan Adolfsson Kyrklig samling,
Magnus Brodin, Kyrklig samling
Agneta af Ekenstam, Kyrklig samling
Kurt Forsberg, Arbetarpartiet Socialdemokrat.
Runar From, Arbetarpartiet Socialdemokrat

Protokoll kyrkorådet

Protokoll kyrkofullmäktige