Våld och hot om våld

Krisledningsgruppen 

Våld eller hot om våld mot anställda eller ideella medarbetare ska rapporteras till kyrkoherden, som tar beslut om krisledningsgruppen ska aktiveras. Om krisledningsgruppen inte aktiveras beslutar kyrkoherden vilka åtgärder som ska sättas in. Kyrkoherden kan delegera uppdraget. Alla situationer av våld eller hot om våld ska polisanmälas.  

Hot som riktas via sociala media till anställda eller ideella medarbetare ska rapporteras till kyrkoherden och polisanmälas. 

Stöd till drabbade  

För att lindra och förebygga efterverkningar vid våld och hot om våld ska personalvårdande åtgärder snabbt sättas in. Ytterst ansvarig för detta är kyrkoherden. I den akuta fasen utförs arbetet av de medarbetare som finns i närheten. Stöd till drabbade ges enligt fastställd rutin. 

Kontakt med anhöriga 

Kyrkoherden, eller närmaste chef, sköter all kontakt med hemmet. Kontrollera med hemmet hur mycket anhöriga tillåter att meddela eventuella deltagare i verksamheten, barn/ungdomar och medarbetare om det inträffade.  

Information till medarbetare 

Vid allvarliga händelser sammankallar kyrkoherden, eller den kyrkoherden utser, medarbetarna i församlingen för information. De medarbetare som inte kan närvara på mötet informeras digitalt av närmaste chef direkt efter samlingen. I övrigt avgör kyrkoherden hur informationen ska ske till medarbetarna.  

Massmedia 

I de fall då händelsen kan ha intresse för massmedia sköter kyrkoherden all presskontakt. I övrigt hanteras händelsen enligt sekretessreglerna i policyn.