Socialdemokraterna i Svenska kyrkan

För oss har den svenska kyrkan en viktig roll i det nya gröna folkhem som socialdemokratin står för. Den är en modern folkkyrka som utstrålar framtidstro och är öppen för omvärlden.

En röst på socialdemokraterna i årets kyrkoval innebär en kyrka som är synlig i samhället och som finns där människor finns. Den är öppen för alla; för den troende, för den tvivlande och för den som är sökande. Alla ska känna sig välkomna och behandlas lika oavsett kön, etnicitet och sexuell orientering.  

Vår öppna kyrka värnar om dem som har det svårt; människor i sorg, människor med existentiella grubblerier, människor som är sjuka eller hemlösa eller som har flytt från krig och katastrofer i sina hemländer. Vår församling deltar i integrationen av flyktingar och försöker möte de nyanländas andliga behov. 

Vår kyrka ska också finnas som stöd för unga och erbjuda aktiviteter av icke kommersiell art. Avgifter får inte vara ett hinder för deltagande i barnverksamhet. Fler alternativa mötesformer ska kunna utvecklas, till exempel pilgrimsvandringar. Sång och musik är viktiga delar i kyrkans verksamhet och ger glädje och hopp till människor.

I klimatkrisens tid måste vi alla ompröva vårt sätt att tänka kring livsstil, välfärd, hållbarhet och rättvisa. Vår församling har, med utgångspunkt i skapelsen, aktivt tagit ställning för en framtida hållbarhet och arbetar engagerat med miljö- och klimatfrågorna. Kyrkobyggnader och kyrkogårdar vårdas med hänsyn till klimat och miljö. Ideellt engagemang ska uppmuntras.

Församlingen verksamhet i Täbys skilda kommundelar ska uppmuntras och utvecklas. Verksamhetsråden är viktiga i detta arbete. En genomtänkt personalpolitik tar till vara de anställdas kompetens och engagemang.

 

 

Den grundläggande uppgiften i en församling är att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt att utföra diakoni och mission. På vilket sätt ska Täby församling bäst utföra den uppgiften?

Svar: I livets alla skeden möter vi människor, i glädje och sorg, i tro och tvivel, gammal som ung. Många äldre vill ha aktiviteter på dagtid och ungdomar och andra vill ses kvällstid.

Genom samtalsgrupper, bibelstudier, pilgrimsvandringar, retreater, meditationer, med mera kan församlingen nå de människor som kanske inte söker sig till söndagarnas gudstjänster. Alternativa gudstjänstformer, till exempel ute i det fria, kan skapa ett ökat intresse. För att möta behoven är det viktigt att samordna och ta ansvar för våra resurser.

För att möta framtiden måste det ideella arbetet synliggöras och uppvärderas. Vi ska klart och tydligt framföra våra kristna värderingar och vara lyhörda för vår omvärld och de förändringar som sker.

 

 

Täby församling bedriver en mycket omfattande verksamhet. Vilken verksamhet är omistlig för framtiden? Och hur ska den utvecklas?

Svar: Konfirmandverksamheten är självklart omistlig. Den är grunden för kyrkans fortlevnad. Likaså är den diakonala verksamheten viktig och den behöver utvecklas och förtydligas. Diakonin fyller ett stort behov av människors kontakt med varandra och med kyrkan. Det personliga mötet kan inte nog uppskattas.

Dopet ska följas upp genom aktiviteter för barn och unga fram till konfirmationsåldern.

Kyrkans verksamhet ute i kommundelarna ska utvecklas i dialog med församlingsborna. Vi måste nå kommuninvånarna på nya sätt för att sprida kyrkans värdegrund och Kristi budskap. Det är viktigt att kyrkan synliggörs och finns på plats i hela kommunen och därför värnar vi om utvecklingen av de fem kyrkorna i församlingen.

 

 

Kontakt
Janne Boman janboman@live.se tel: 070/6163197.

För information om Socialdemokraterna i Svenska kyrkanTill Socialdemokraterna i Svenska kyrkans hemsida

På fotot:
Mats Forslund, Eva Lindau, Agneta Lundahl Dahlström, Gunilla Lundberg, Åsa Hallström, Inger Nybrant, Janne Boman.

Foto: Christina Dagberger