Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Täby församling Besöksadress: Attundavägen 3, 18323 TÄBY Postadress: BOX 208, 18323 TÄBY Telefon:+46(8)58003500 E-post till Täby församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Att ansvara för en grav

Som gravrättsinnehavare ansvarar man för gravens skötsel, vilket innebär att graven måste ses till flera gånger från vår till höst. Man bestämmer också över vem eller vilka som ska gravsättas i graven.

Gravrätt

Kistgravar, urngravar och askgravar upplåts med gravrätt på 25 år. Gravrättsinnehavaren har ansvaret för gravplatsen.

Gravsättning i minneslund och askgravlund är utan gravrätt.

När en gravrätt upplåts ska dödsboet utse gravrättsinnehavare, som antecknas i kyrkogårdsförvaltningens gravregister. Som bevis på gravrätten får gravrättsinnehavaren ett gravbrev.

Gravrätten kan förnyas (för närvarande på 15 år) mot en administrativ avgift. Det går att förnya gravrätten så länge som gravplatsen har en ansvarig gravrättsinnehavare som sköter gravrätten.

En gravrätt kan också om så önskas återlämnas till förvaltningen före upplåtelsetidens utgång. Kyrkogårdsförvaltningen kan då upplåta den på nytt. På samma sätt återgår en gravrätt till kyrkogårdsförvaltningen efter upplåtelsetidens utgång.

Gravrättsinnehavare

Varje grav som upplåts med gravrätt ska ha gravrättsinnehavare. Gravrättsinnehavarens rättigheter och skyldigheter framgår av begravningslagen.

Till gravrättsinnehavarens rättigheter hör bland annat att

-bestämma vilka som ska gravsättas inom gravplatsen
-bestämma gravanordningens utseende och beskaffenhet inom vissa ramar
-bestämma gravplatsens utsmyckning och ordnande i övrigt
-få gravrätten förnyad på vissa villkor vid upplåtelsetidens utgång
-återlämna gravplatsen till kyrkogårdsförvaltningen

Till gravrättsinnehavarens skyldigheter hör bland annat att

-hålla gravplatsen i ordnat och värdigt skick. Det innebär att man har skötselansvar för gravplatsen.
-iaktta kyrkogårdsförvaltningens bestämmelser när det gäller gravanordningar utseende och beskaffenheter samt gravplatsens utsmyckning och ordnande i övrigt
-före gravrättstidens utgång göra anmälan om förnyelse av gravrätten till kyrkogårdsförvaltningen
-anmäla ny gravrättsinnehavare

Gravrättsinnehavare får inte göra något som är till men för intilliggande gravplatser. Till exempel ska växter eller dekoration inte skymma, växa över gravstenen, finnas på gångvägen eller mot intilliggande gravplatser.

Gravrättsinnehavare kan inte motsätta sig det intrång som kan vållas av gravöppning eller annat arbete på angränsande gravar.

Att tänka på som gravrättsinnehavare

-anmäla adressändring
-anmäl ny gravrättsinnehavare inom 6 månader, efter innehavarens död
-anmäl om gravrätten ska förnyas eller återlämnas
-tag hem gravlyktan senast 1 maj, eftersom den utgör ett hinder i förvaltningens arbete
Observera! Dödsboet är skyldigt att inom sex månader efter att en gravrättsinnehavare avlidit anmäla ny gravrättsinnehavare till kyrkogårdsförvaltningen.

 

 

Gravrättsinnehavare sökes
 

Täby församling, kyrkogårdsförvaltningen, söker gravrättsinnehavare till gravplatser på Täby Kyrkogård och Täby Norra Begravningsplats.

Vilka gravar gäller det?
De gravar som berörs och där vi saknar uppgifter om gravrättsinnehavare är försedda med en grön skylt med uppmaning att kontakta kyrkogårdsförvaltningen – förteckning finns att läsa längre ner. Även på anslagstavlorna i anslutning till respektive begravningsplats finns förteckning över de gravplatser som försetts med skyltar och där skylten nu suttit i mer än två år.

Hur får du kontakt med kyrkogårdsförvaltningen?
Du som vill veta om detta berör dig eller om du verkligen är antecknad som gravrättsinnehavare ska kontakta kyrkogårdsförvaltningen, tel. 08-58 035 50. Expeditionstider mån–tors 9–12 och 13-15 samt fredagar 9–12.
Krossbacken 43, 187 70 Täby
Skicka e-post >>
Kontakt ska tas senast 2017-04-18.
Får inte kyrkogårdsförvaltningen kontakt med anhöriga finns det risk för att gravplatsen kommer att betraktas som återlämnad. Det kan medföra att gravanordningen tas bort.

Skyltar har satts ut på följande förtecknade gravplatser och varit uppsatta i mer än två år:

Täby kyrkogård (kvarter och gravplatsnr.)

I 008-9

I 011

II 015-16

II 019-21

II 033

II 042-44

IV 002

IV 011
IX 007-8

V 010-11

V 024-27

 

Täby Norra begravningsplats (kvarter och gravplatsnr.)

C 086

C 088

C 097

Ca 052

Cd 035

Ce 160

Ha 162

I 002

Ja 059

Kb 002

Lak 001

O 073

P 018

P 044

Sb 020

Tak 003

U 111

Uak 013

Y 018

Huvudmannen för begravningsverksamheten är skyldig att föra gravbok eller gravregister där det ska anges namn, personnummer och adress på den eller dem som gravplatsen upplåtits, överlåtits eller gått över till. Det innebär att huvudmannen ska föra register över gravrättsinnehavarna.

Det är sällan det finns någon anteckning om gravrättsinnehavare om den som är begravd på gravplatsen dog före den 1 april 1991. Vid den tidpunkten förelåg ingen skyldighet att anmäla gravrättsinnehavet till upplåtaren, som inte heller hade några administrativa rutiner för att få in uppgifterna.

Kontakta Kyrkogårdsförvaltningen

Kyrkogårdsförvaltningen Täby 
Besöks- och telefontid: Må-to kl. 9-12 och 13-15, fredagar kl. 9-12
Tel. 08-580 035 50
e-post
Adress: Krossbacken 43, 187 70 Täby