Foto: Christina Dagberger

Att ansvara för en grav

Som gravrättsinnehavare ansvarar man för gravens skötsel, vilket innebär att graven måste ses till flera gånger från vår till höst. Man bestämmer också över vem eller vilka som ska gravsättas i graven.

Gravrätt

Kistgravar, urngravar och askgravar upplåts med gravrätt på 25 år. Gravrättsinnehavaren har ansvaret för gravplatsen.

Gravsättning i minneslund och askgravlund är utan gravrätt.

När en gravrätt upplåts ska dödsboet utse gravrättsinnehavare, som antecknas i kyrkogårdsförvaltningens gravregister. Som bevis på gravrätten får gravrättsinnehavaren ett gravbrev.

Gravrätten kan förnyas (för närvarande på 15 år) mot en administrativ avgift. Det går att förnya gravrätten så länge som gravplatsen har en ansvarig gravrättsinnehavare som sköter gravrätten.

En gravrätt kan också om så önskas återlämnas till förvaltningen före upplåtelsetidens utgång. Kyrkogårdsförvaltningen kan då upplåta den på nytt. På samma sätt återgår en gravrätt till kyrkogårdsförvaltningen efter upplåtelsetidens utgång.

Gravrättsinnehavare

Varje grav som upplåts med gravrätt ska ha gravrättsinnehavare. Gravrättsinnehavarens rättigheter och skyldigheter framgår av begravningslagen.

Till gravrättsinnehavarens rättigheter hör bland annat att

-bestämma vilka som ska gravsättas inom gravplatsen
-bestämma gravanordningens utseende och beskaffenhet inom vissa ramar
-bestämma gravplatsens utsmyckning och ordnande i övrigt
-få gravrätten förnyad på vissa villkor vid upplåtelsetidens utgång
-återlämna gravplatsen till kyrkogårdsförvaltningen

Till gravrättsinnehavarens skyldigheter hör bland annat att

-hålla gravplatsen i ordnat och värdigt skick. Det innebär att man har skötselansvar för gravplatsen.
-iaktta kyrkogårdsförvaltningens bestämmelser när det gäller gravanordningar utseende och beskaffenheter samt gravplatsens utsmyckning och ordnande i övrigt
-före gravrättstidens utgång göra anmälan om förnyelse av gravrätten till kyrkogårdsförvaltningen
-anmäla ny gravrättsinnehavare

Gravrättsinnehavare får inte göra något som är till men för intilliggande gravplatser. Till exempel ska växter eller dekoration inte skymma, växa över gravstenen, finnas på gångvägen eller mot intilliggande gravplatser.

Gravrättsinnehavare kan inte motsätta sig det intrång som kan vållas av gravöppning eller annat arbete på angränsande gravar.

Att tänka på som gravrättsinnehavare

-anmäla adressändring
-anmäl ny gravrättsinnehavare inom 6 månader, efter innehavarens död
-anmäl om gravrätten ska förnyas eller återlämnas
-tag hem gravlyktan senast 1 maj, eftersom den utgör ett hinder i förvaltningens arbete
Observera! Dödsboet är skyldigt att inom sex månader efter att en gravrättsinnehavare avlidit anmäla ny gravrättsinnehavare till kyrkogårdsförvaltningen.

Täby församlings gravregister finns på Svenska gravar

Svenska gravar är en söktjänst på nätet för att hitta gravsatta runt om i landet. Samtliga gravsatta på Täbys begravningsplatser som kyrkogårdsförvaltningen har kännedom om finns sökbara via tjänsten.

Gravrättsinnehavare sökes

Täby församling söker gravrättsinnehavare till gravplatser på Täby kyrkogård, Täby Norra begravningsplats och Täby Södra begravningsplats.

De gravar som berörs är försedda med en grön skylt med uppmaning om att kontakta kyrkogårdsförvaltningen. På anslagstavlorna i anslutning till respektive begravningsplats finns en förteckning över de gravplatser som försetts med skyltar. Förteckningen finns även nedan.

Du som har upplysningar eller frågor gällande de aktuella gravplatserna kan kontakta kyrkogårdsförvaltningen på telefon 08-580 035 50 eller e-post tabyforsamling@svenskakyrkan.se.

Får inte kyrkogårdsförvaltningen kontakt med någon intressent kan gravplatsen komma att betraktas som återlämnad. Det kan medföra att gravanordningen tas bort.

Skyltar har satts ut på följande gravplatser

Täby kyrkogård
V 028-31
XIII 104
XIV 078
XV 075

Täby Norra begravningsplats
Cd 035
Ck 027
Ha 100
Ha 150
Lak 135
N 115
P 079-80
R 018
R 028
R 079

Täby Södra begravningsplats
B1 N 420

 

Kontakta Kyrkogårdsförvaltningen

Telefontid 
Må-to kl. 9-12 och 13-15
Fredagar kl. 9-12
Tel. 08-580 035 50
Besökstid
Må-fr kl. 9-12. Krossbacken 43, 187 70 Täby.
tabyforsamling@svenskakyrkan.se