Dödsfall medarbetare i församlingen

Krisledningsgruppen 

Direkt efter att någon i församlingen fått kännedom om dödsfallet informeras kyrkoherden, som tar beslut om krisledningsgruppen ska aktiveras. Om dödsfallet har inträffat på arbetsplatsen eller i samband med församlingens verksamhet kontaktas polisen omedelbart av den som hittat personen. Därefter kontaktas kyrkoherden. 

Kontakt med anhöriga 

Vid dödsfall underrättar polisen alltid de anhöriga. Kyrkoherden, eller närmaste chef, sköter all kontakt med hemmet. Kontrollera med hemmet vilken information anhöriga tillåter att meddela eventuella deltagare, barn/ungdomar i verksamheten och medarbetare om det inträffade. 

Information till medarbetarna 

Om dödsfallet skett hastigt eller i samband med en olycka sammankallar kyrkoherden, eller den kyrkoherden utser, medarbetarna i församlingen för information. I de fall dödfallet skett på grund av längre tids sjukdom avgör kyrkoherden hur informationen ska ske till medarbetarna. De medarbetare som inte kan närvara på mötet informeras digitalt av närmaste chef direkt efter samlingen.   

Information till föräldrar/vårdnadshavare 

Om det är en medarbetare som arbetat med barn/ungdomar som avlidit ansvarar närmaste chef, efter samråd med kyrkoherde och kommunikatör, för hur föräldrar/vårdnadshavare till berörda barn/ungdomar informeras angående det inträffade och det fortsatta krisarbetet. Om dödsfallet skett hastigt eller i samband med en olycka informeras samtliga föräldrar/vårdnadshavare i den berörda gruppen muntligt (gärna samma dag) angående det inträffade och om det fortsatta krisarbetet. Övriga föräldrar informeras vid behov per brev eller e-post.   

Information till berörda barn/ungdomar 

Små barn informeras i normalfallet inte men i verksamhet där större barn och ungdomar deltar ska information lämnas ut om anhöriga har medgett det. Informationen lämnas av, för barnen/ungdomarna, kända medarbetare. Var alltid två vuxna. De åtgärder som vidtas ska anpassas till barnens/ungdomarnas ålder och om det är ett väntat dödsfall efter lång tid av sjukdom eller om det skett plötsligt. 

Vid samtal tänk då på följande: 
Tala öppet och konkret om det som har hänt 
Låt barnen/ungdomarna tala om sina tankar och känslor 

Församlingen försöker ordna så att någon vuxen närstående tar emot barnet/ungdomen när de kommer hem. 

Massmedia 

I de fall då händelsen kan ha intresse för massmedia sköter kyrkoherden all presskontakt. I övrigt hanteras händelsen enligt sekretessreglerna i policyn för krisberedskap.  

Flaggning 

När anhöriga och medarbetare har informerats halas församlingens samtliga flaggor på halv stång.  
Detta kan även ske under efterföljande dag och på begravningsdagen. 

Minnesstund och minnesbord 

Minnesbord och minnesstund ordnas enligt fastställd rutin. Rådgör om möjligt med anhöriga om hur minnesstunden ska utformas och vad den ska innehålla. 

Inför begravningsgudstjänsten 

Kyrkoherden, eller närmaste chef, tillfrågar de anhöriga om de önskar att arbetskamrater och berörda barn/ungdomar deltar i begravningsgudstjänsten. Krisledningsgruppen samråder vilket deltagande arbetsgivaren visar i samband med begravningen och hur detta ska organiseras. I händelse av att alla medarbetare vill närvara vid begravningsgudstjänsten stängs berörda delar av verksamheten. Närmast berörda medarbetare ansvarar inte för barn/ ungdomar vid begravningsgudstjänsten.